Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1992

Da J. C. Christensen blev valgt første gang

Af Per Hauge Mortensen

Den 21. januar 1890 afholdtes valg til Folketinget. Valget blev udskrevet den 3. januar, fordi den 3-årige valgperiode næsten var udløbet. Ringkøbingkredsen valgte lærer Christensen fra Stadil, som nu er bedre kendt som J. C. Christensen eller blot J. C. Denne artikel fortæller om optakten til valget, selve valget og dets resultat i Ringkøbingkredsen. Oplysningerne er fortrinsvis hentet fra Ringkjøbing Amts Dagblad, der ejedes af Chr. Berg. Eftersom J. C. Christensen stillede op som kandidat for Bergs gruppe i det splittede parti Venstre, blev han støttet af Dagbladet, som det herefter benævnes. Andre aviser er ikke brugt. Derfor får Berg og hans tilhængere også mest omtale. På den anden side viste valgresultatet, at J. C. Christensen havde solid opbakning i kredsen.

J. C. Christensen gjorde sin entre i Folketinget midt i en af de mest bevægede perioder i det danske folkestyres historie. Den politiske strid havde i årevis drejet sig om fortolkningen af grundloven. Folketingets flertal krævede som repræsentant for den brede befolkning, at kongen skulle udnævne regeringen, så den afspejlede Folketingets sammensætning, d.v.s. parlamentarisme. Partiet Venstre havde flertallet i Folketinget, men blev af partiet Højre holdt ude fra magten. Højre repræsenterede typisk godsejere, embedsmænd og store grupper i byerne og havde flertallet i Landstinget, hvortil valgretten delvist var begrænset. Højre havde regeringsmagten med J. B. S. Estrup som konseilspræsident (statsminister). Fra 1885 regerede Estrup med brug af provisoriske finanslove, d.v.s. regeringen tog selv de bevillinger, som Folketinget ikke ville give den. Det var især penge til Københavns befæstning, hvis bygning var i fuld gang i 1890. Situationen var i perioder meget spændt, men snart mente dele af Venstre, at man burde forsøge at løse konflikten ved forhandlinger. Frede Bojsen var leder af Det »moderate« eller »forhandlende« Venstre, mens modstanden blev ledet af Viggo Hørup og Chr. Berg. Bergs gruppe blev kaldt Det »rene« venstre, men var kun et mindretal på 10 ud af oppositionens 75 mandater. Højre havde 27 mandater. Ved valget i 1890 voksede Bergs gruppe til 17.

 

Kandidaten

Kampen stod også ude i kredsene. Ringkøbingkredsen (Ringkøbing amts 1. valgkreds) havde siden 1873 været repræsenteret af Mads Peder Christiansen fra Gammelsogn på Holmsland. Han gjorde sig kun meget lidt bemærket på tinge. Ifølge Holbæk Amts Dagblad, citeret i Dagbladet, havde han et godt forhold til sine vælgere, »... indtil det i 1887 opdagedes, at han stak dybt i Moderation og Opgivelse ,..«. Man havde betragtet ham som deltager i kampen mod uretten »... lige til Slutningen af Marts Maaned 1887; men hvor overraskedes vi da ikke ved at træffe ogsaa ham underlagt de hemmelige Underhandlingers Forhexelse«. Forhandlingerne med regeringen mislykkedes, men ved at støtte den moderate del af venstre, bragte han sig i modsætning til flertallet af sine vælgere, så der rejste sig en stemning for at finde en anden kandidat.

Kredsens venstrevælgerforening holdt generalforsamling den 20. april 1889. I over halvdelen af sognene skete udskiftninger blandt tillidsmændene. Mødet vedtog, at tillidsmændene inden 1. juni skulle indkalde til sognemøder om kandidatspørgsmålet og vælge en mand til sammen med bestyrelsen at mødes om sagen senere.

Dette møde foregik den 15. juni i Ringkøbing. 11 sogne var repræsenteret, og intetsteds havde der været stemning for at genopstille M. R Christiansen. Dog havde 2 sogne været stemt for at støtte en moderat venstremand. Ved afstemningen var der 12 stemmer for at opstille en kandidat, der »... nærmest repræsenterede Bergs politiske standpunkt«. 4 stemte for en »Moderationsmand«,

2 stemte ikke. Ved endnu en afstemning vedtoges med 12 stemmer at opfordre lærer Christensen, Stadil til at stille op. Ingen stemte imod. 3 mand blev valgt til at overbringe ham opfordringen. Lærer Christensen var ikke helt ukendt. Han var sognerådsformand i Stadil og havde året før været en af kredsens delegerede til Venstres delegeretmøde.

Den 4. juli oplyste Dagbladet, at lærer Christensen, Stadil skulle have indvilliget i at stille op, forudsat han fik en opfordring fra vælgere i kredsens forskellige egne. Den moderate venstreavis Ringkjøbing Amts Avis mente, det var for ubeskedent at kalde lærer Christensen for Venstres kandidat. Dagbladet svarede hertil, at eftersom han var opfordret af et flertal af kredsens bestyrelse og delegerede, og eftersom ingen hidtil havde foreslået M. P. Christiansen genopstillet, så var lærer Christensen Venstres kandidat.

I den følgende tid deltog lærer Christensen i en række møder i og uden for kredsen. Således i Skjern den 2. august, hvor Skjernkredsens folketingsmand A. J. Clausager, Skjern sammen med to andre folketingsmænd anbefalede den moderate politik, mens lærer Christensen og andre imødegik dem. På mødet meddelte Clausager også sin tilbagetræden som kredsens folketingsmand.

M. P. Christiansen indkaldte til et møde i Ringkøbing den 3. august, hvor han blev støttet af to andre folketingsmænd, den ene den senere kendte Klaus Berntsen. Mødet måtte udsættes en time, fordi der ikke var mødt ret mange, men så nåede man op på ca. 200, hvis ellers Dagbladet er pålideligt. Avisen mente også, at en stor del af forsamlingen var Højremænd fra byen. For Bergs linie var mødt folketingsmand Enevold Sørensen (senere minister efter systemskiftet) , og lærer Christensen.

Den 22. august redegjorde lærer Christensen i et langt indlæg i Dagbladet for »Maalet«, d.v.s. Det rene Venstres mål. Artiklen indledtes med et vers, hvor det blev sagt, at skulle kampen lykkes, så måtte målet være klart. Artiklen forklarer udmærket sagens kerne:

»Hvad er da Maalet for den politiske Strid, som nu føres her i Landet, hvad ville Venstrevælgerne?

Dette bliver dog til syvende og sidst det eneste Spørgsmaal af virkelig Interesse, og det bliver det end mere, naar man ser hen til, at Valgene snart skal staa for Døren.

Ved provisoriet afl. April 1885 blev det klart, at nu stod Striden om Folkethingets Nægtelsesret.

Skal Folkethingets Nej respekteres, eller skal dets Indflydelse paa Finantsloven kun være den, at hvad det siger Ja til, og Landsthinget og Regeringen synes om, det kommer med paa Finantsloven, men hvad det siger Nej til, det kan ogsaa godt komme med, naar blot Regeringen og Landsthinget vil det?

Her tales selvfølgelig kun om de saakaldte fri bevillinger; de Bevillinger, som Lovgivningsmagten kan stille sig frit over for, fordi de ikke forudsættes eller kræves afbestaaende Love eller tidligere indgaaede Forpligtelser fra Lovgivningsmagtens Side. ...medens derimod Bevillinger til Nybygninger, extraordinære Lønninger, overordentlige Forsvarsforanstaltninger o.l. efter deres natur ere fri Bevillinger, som efter den hidtil gjældende Praxis lige fra 1849 til 1885 kun kunde findes paa Aarets Finantslov, naar begge Rigsdagens Afdelinger havde sagt Ja dertil...

Regeringens og Landsthingets Stade overfor Folkethinget er altsaa dette:

Sige I Ja til vore Fordringer, nu vel, saa blive vi enige om en Finantslov, og Provisoriet undgaas, men sige I Nej, saafaa vi vedblivende Provisorium. Vor Vilje er den afgjørende, eders Tale om Nægtelsesretten kunne vi ikke respektere!

Overfor dette Stade og denne tale sagde vore Folkethingsmænd i 1885: Nu ere I inde paa en Vej, som er uden for Grundloven, og kun paa Grundlovsvejen ville vi være, derfor »mødes dette Ministerium og Finantsloven aldrig mere«, det vilde være en topmaalt Dumhed at bevilge dette Ministerium en Finantslov!

Saaledes sagde vore Folkethingsmænd, og saaledes sagde Vælgerne, der var Enighed over hele Linjen, og derfor saae man ogsaa Fremtiden i Møde med Fortrøstning ...

Hvorfor begyndte man da Forhandlingspolitiken, havde Landsthinget eller Regeringen eller maaske tilsammen opgivet sine Paastande?

Ingenlunde! men man mente, at der i Landsthinget var et Flertal grundlovskjærlige Mænd, som vilde slippe Ministeriet oganerkjende Retten. Disse Mænd vilde man imødekomme ved at sende en Finantslov til Landsthinget, som i alle Maader var forsvarlig, men som Ministeriet ikke kunde modtage, uden at ødelægge sin politiske Existens og opgive sin Grundlovsfortolkning...

Man ville give Landsthinget Lejlighed til at vælge mellem Ministeriet Estrup og Grundloven ...

Dette var i Virkeligheden ogsaa Stillingen ved Valget den 28. Januar 1887; at Folkethinget skulde bevilge en Finantslov, som Ministeriet fra sit Standpunkt kunde tage imod, var der ikke tale om.

Vælgerne maatte da absolut forstaa stillingen saaledes: Taktiken er nu en anden, men Maalet er det samme: Grundloven skal leve, Estrup og hans Forstaaelse af den skal vige!

Netop denne Forstaaelse af Valgdagen var det, som gjorde, at Budskabet om de hemmelige Underhandlinger vakte baade Sorg og Harme hos mange Venstrevælgere trindt omkring i Landet. Hvad vilde de Mænd dog hos Ministeriet? Med dette var - efter Holsteins Ord - al Forhandling umulig, hvad vilde man saa der efter? ...

Men vil Flertallet da nu bevilge Estrup en Finantslov?

Ja, det vil man, det lægger man ingen Skjul paa. Hr. Kl. Berntsen sagde det i Ringkjøbing, skjønt han vilde have det til at lyde saaledes: Jeg giver en Finantslov til mit Land! ...

... men naar han vil give en Finantslov, som Estrup kan bruge at regere med, uden at han opgiver sin Grundlovsfortolkning, hvad bliver der saa afFolkethingets Ret til at sige Nej? ... Den er borte.«

Kort sagt, man ville i alliance med dele af Landstinget vælte Estrup. Da det ikke lykkedes, gik et flertal af venstremændene i forhandling med regeringen, og det var iflg. lærer Christensen ikke meningen. Det ville blot styrke regeringen.

Den af lærer Christensen efterlyste opfordring fra folk i kredsen kom i en annonce i Dagbladet den 28. august. Den var underskrevet af 139 mænd. Samtidig opfordrede de vælgerne til at støtte hans kandidatur, fordi: »Vi mene i Lærer Christensen at have fundet en Mand, der bedre end vor nuværende Repræsentant i Folkethinget vil kunne hævde vorgrundlovsmæssige Ret og optage Kampen mod Provisorieministeriet, ligesom vi føle os forvissede om, at han vil være et bedre udtryk for stemningen i kredsen end vor nuværende Folkethingsmand«. Blandt underskriverne kan nævnes lærer Trøstrup i Torsted og Chr. Hansen Christensen fra Hovergårde. Efter sigende skal sidstnævnte være blevet opfordret til at stille op, men han havde i stedet henvist til lærer Christensen i Stadil. Han forblev en af J. C. Christensens kontaktmænd i kredsen.

Endelig den 31. august kunne man i Dagbladet læse et indlæg fra lærer Christensen:

»Til Venstrevælgerne i Ringkjøbing Amts 1. Valgkreds. Efter at have modtaget den Opfordring fra Vælgere i de forskjellige Sogne i Kredsen, som nu er fremkommen og findes i Nr. 197 af dette Blad, meddeler jeg herved, at jeg til detforestaaende Folkethingsvalg agter at stille mig som Venstres Kandidat her i Kredsen.

Et par personlige Bemærkninger skal jeg lade følge denne Meddelelse.

Jeg har al Tid haft Lyst til at beskjæftige mig med Politik, men tillige følt Ængstelse for at stille mig til Valg og det baadefor Skolens, min Families og min egen Skyld, hvorfor jeg ogsaa al Tid har afslaaet enhver Opfordring i den Retning baade her og andet Steds. Naar jeg tager mod en saadan nu, da sker det trods denne Følelse, dels fordi Opfordringen stadig er kommet igen med større Styrke, men mest fordi, at det kommer mig for, at jeg ikke længer har Ret til at sige Nej.

Kjærnen i vor politiske Strid nu er, som det saa tit er sagt, »Herremanden op og Bonden ned«! Dette serjegpaa med Sorg, thi ikke blot er jeg en Bondes Søn og føler mig selv som Bonde - de to Aars Ophold paa et Seminarium har dog ikke forandret min Natur - men jeg sørger især over, at vi ikke her i Landet er kommen ud over Klassedelingen, men endog arbejder os mere og mere ind deri under det nuværende politiske Regimente.

Standsfordomme, Klassehovmod og Examensstorhed ere vore Modstandere, og se, hvor de behandle os! Vore Højskoler forfølge de, og Grundloven forvanske de. Give vi efter overfor dem eller blot dukke Nakken overfor dem, da foragte de os blot dybere derfor.

Derfor tror jeg, at vort Løsen maa være: Hold ud! hold ud i sejg Modstand mod dette Regimente, indtil Vorherres Tid kommer, og Lykken igjen smiler til Danmark! Først da kan man vente hele Folkets lykkelige Deltagelse i alt, hvad der angaar Landets Vel.

Nu stiller jeg mig altsaa til Valg, om jeg bliver valgt, ved jeg ikke; men bliver jeg valgt, da gaarjeg ind til en Gjerning, som er besværlig og i mange Henseender ikke uden Fare for ens indre personlige Liv; mit inderligste Ønske er, at jeg, ligesom jeg nu kan begynde med Bøn, saaledes ogsaa maafaa Raade til at fortsætte dermed og ende med Tak, det tror jeg vil være baade mig og Vælgerne gavnligst.

Om nogen i Sognene skulde have Lyst til atfaa mig ud til smaa Sognemøder, da kan det i Løbet af Efteraaret lade sig gjørefor enkelte Tilfælde, naar jeg faar Henvendelse derom i god Tid.

Stadil Degnebolig, den 29. Avg. 1889.

J. C. Christensen.«.

 

Dette religiøst betonede valgprogram viser J. C. Christensens evne til at finde de rigtige ord til lejligheden. Og der er ikke tvivl om oprigtigheden i dem, for hele sit liv var han solidt forankret i sin tro. Hvor rigtigt ordvalget var, ses også i omtalen af den seje modstand. Det var netop lang og sej modstand mod Højres regeringer, der endelig i 1901 førte til Systemskiftet og parlamentarismens indførelse.

Den 23. september afholdtes et stort politisk møde i Ringkøbing. Mødet var indkaldt af venstrevælgerforeningen, hvis formand J. P. Nielsen, Stadil åbnede det. Udover kandidaten for Det rene Venstre, lærer Christensen, og kredsens moderate folketingsmand M. E Christiansen, medvirkede folketingsmændene Chr. Berg og Enevold Sørensen fra Det rene Venstre og folketingsmændene Klaus Berntsen, R. J. Larsen og A. J. Clausager fra Det moderate Venstre. Debatten varede næsten 6 timer. Lærer Christensen indledte med at klargøre sin politik: »I Følge Grundlovens § 2 er den lovgivende Magt hos Kongen og Rigsdagen i Forening; Rigsdagen bestaar baade af Folkethinget og Landsthinget, men for Tiden ser vi, hvorledes Love kommer oggaar uden at Folkethinget har sat sit Stempel paa dem; hermed er en af Forfatningens Grundpiller bleven sønderbrudt, og naar Loven, som skal være Samfundets Hegn, sønderbrydes, er det kun de onde, der ler, mens de gode maa græde. Ved de forestaaende Valg vil Vælgerne blive spurgt om, hvorledes de vil, at deres Repræsentanter skal stille sig overfor det Ministerium, der saaledes har sat sig ud over Grundloven... Der er ogsaa sagt, at Nægtelsespolitikens Konsekvens maatte være en Revolution, men hvem, der kjender vort Folk, maatte paa Forhaand vide, at det gik ikke med til en Revolution, og dette er derfor løs Tale. Nej, hvad der er protestpolitikens Konsekvens er, at et Ministerium, der ikke kan faa en lovlig bevilget Finantslov, maa gaa sin Vej«. Talen blev mødt med hurraråb, som det var skik ved møder.

Chr. Berg havde et år før været i Tim og der redegjort for sin politik. Nu gennemgik han igen sin politik og de sidste par års forligsbestræbelser, der havde splittet Venstre og nu viste sig ved opstilling af to venstrekandidater. Hele den lange valgkamp var en kamp mellem venstremænd. Højremænd deltog ikke og omtales næsten ikke, bortset fra ministeriet. Derfor gik megen tid på møderne med at diskutere, for ikke at sige strides om, hvem der de seneste år havde sagt og gjort hvad, hvem der havde skiftet politik og hvem ikke. Selvfølgelig blev man ikke enige. Uenigheden var politisk, både m.h.t. målet - om Estrup under alle omstændigheder skulle gå af, eller om han kunne blive siddende mod at regere på grundlovens grund som Venstre opfattede det - og med hensyn til midlerne, om man skulle afvise stort set alt samarbejde med regeringen, eller man kunne forhandle sig til rette. Det rene Venstre fulgte Bergs afvisende linie, det moderate Venstre gik ind for forhandling og kunne acceptere Estrups forbliven. Typisk nok optog andre emner næsten ingen plads i valgkampen at dømme efter Dagbladet, dels fordi de druknede i slagsmålet om forholdet til Estrups regering, dels fordi de forskellige grupper i Venstre ikke var så uenige her.

Berg udtalte bl.a.: »Dette Ministerium er et Urettens Regimente, og det bør falde paa sine Gjerninger; vi kan faa Fred og Ro i Landet, hvis vi bøjer os for det, men det bliver en Dødens Fred, i hvilken vor Frihedgaar Tabt.... den Dag, han (Estrup) finder Behag i at tage mod den rundelige og rigelige Finantslov (fra det forhandlende Venstre) og atter faar grundlovsmæssig Berettigelse til at regere, kan han svinge Sejrsfanen og sige, at nu har han sejret... Lad os aldrig bøje os for Uretten ... IHaab om, at ogsaa denne Kreds maa vide at tage sit parti og vælge en Mand, der vil staa fast paa Vælgernes Ret, et Leve for den Kandidat, Kredsens Venstre vil opstille til Folkethingsvalget, Hr. Lærer Christensen, Stadil«, fulgt af hurraråb og et leve for Berg.

Fra de moderates side sagde Klaus Berntsen, at han én gang havde »fulgt Berg i at nægte Finantsloven, med det hjælper ikke, naar Regeringen ikke respekterer det; det er bedre at være med til at afsætte Grænser for Regeringen, naar den slaar Tøjlerne løs«.

Under debatten udtalte lærer Christensen, »at hans standpunkt var, at han under ingen Omstændigheder vilde være med til at give dette Ministerium en Finantslov, og han vilde slutte sig til Bergs Parti, saavidt det indtog samme Standpunkt. En følge deraf var, at han ville bekæmpe det Parti, der vilde Forlig med Ministeriet; det gjorde han nu, og han indsaa ikke, hvorfor han skulde holde op dermed, saafremt han blev valgt«.

Blandt andre folk, der deltog i debatten var også halvbrødrene Chr. Hansen Christensen og Ole Christensen, begge fra Hovergårde, henholdsvis tilhænger af J. C. Christensen og M. R Christiansen.

Den 28. september holdt venstrevælgerforeningen generalforsamling på Tim kro for at vælge delegerede til Venstres delegeretmøde. Selv om mange moderate iflg. dagbladet var mødt op, sejrede Det rene venstre. De delegerede blev de samme som året før, lærer Christensen, Stadil, Chr. Hansen Christensen, Hover og vælgerforeningens formand J. P. Nielsen, Stadil, med henholdsvis 101,101 og 99 stemmer.

Venstre var begyndt med årlige delegeretmøder året før. Mødet viste Venstres splittelse, den strenge bergske linie fik ikke flertal, men protesten mod ministeriets politik opretholdtes. Mødet resulterede også i et udførligt program med mange forslag til reformer. Det mest vidtgående forslag var valgret til kvinder.

Lærer Christensen holdt efter indbydelse møder i flere sogne, bl.a. i Rindum, No og på Holmsland. Efter mødet på Holmsland imødegik Laurids Knudsen, Holmsland i et læserbrev Ringkjøbing Amts Avis' oplysning om, at lærer Christensen havde indkaldt til mødet. Han var faktisk blevet indbudt. Laurids Knudsen skrev også, at »Hr. Jensen-Fastrup (Amts Avisens redaktør) er ikke tilfreds med Bekjendtgørelsesmaaden; men jeg skal gjøre ham opmærksom paa, at det kun var et sognemøde, og at Bekjendtgørelsen var sket paa Kirkestævne og gjennnem Skolerne, en Bekjendtgørelsesmaade, som plejer at slaa til, naarviellers holder Møde«. løvrigt havde Jensen-Fastrup selv været til stede.

 

Valget

Den 8. januar 1890 bekendtgjorde en annonce i Dagbladet, at der skulle afholdes valg:

»Folketingsvalg. I henhold til kongeligt aabent Brev af 3. d. M. vil der Tirsdag den 21. Januar 1890 Form. kl. 10 paa Torvet i Ringkjøbing blive afholdt Valg af et Medlem af Rigsdagens Folkething for Ringkjøbing Amts 1. Valgkreds.

Skriftlig Anmeldelse saavel om Kandidaten som om den eller dem, der ville understøtte hans Valg, underskreven enten af Kandidaten selv eller en af hans Stillere, maa senest inden Kl. 10 Aftenen før Valget finder Sted være gjort til undertegnede for Ringkjøbing Kommune valgte Medlem afValgbestyrrelsen.

Borgmesterkontoret i Ringkjøbing, den 6. Januar 1890. H. B. Petersen«.

Den 14. januar bragte Dagbladet lærer Christensens annonce:

»Til Vælgerne i RingkjøbingAmts 1. Kreds. Som det er Vælgerne bekjendt, stiller jeg mig til Valg her i kredsen Tirsdag den 21. ds. Mit Program er det samme, som jeg stemte for ved Delegeretmødet, nemlig:

1. at Venstres parlamentariske Krav i Overensstemmelse med Programmet af 1870 fastholdes,

2. at der ikke sluttes Forlig med det provisoriske Ministerium, og

3. at der som Følge deraf ikke bevilges dette Ministerum nogen Finantslov. Med Hensyn til det saglige, da slutter jeg mig til det af Overbestyrelsen udarbejdede Program.

For Tiden er jeg syg af Influenza, men jeg haaber at blive rask forinden Valgdagen, ligesom jeg vil anstrænge mig for at kunne komme til Stede ved Christiansens Møde i Ringkjøbing den 15. ds.

StadilDegnebolig, den 10. Januar 1889 (sid)./. C. Christensen«.

Pkt. 1, programmet af 1870, henviser til det år, da forskellige grupper sluttede sig sammen til Det forenede Venstre med det formål at erobre magten i Folketinget. Der menes parlamentarisme. I 1872 udformede Det forenede Venstre et egentligt program, det første partiprogram i Danmark, der bl.a. krævede parlamentarisme, indkomstskat i stedet for jordskat, begrænsning i statens udgifter, frihed i skole- og kirkeforhold m.m. Pkt. 2 og 3 er de punkter, som næsten hele valgkampen drejede sig om.

Den 16. januar bragte Dagbladet en opfordring fra venstrevælgerforeningen i kredsen:

»Opfordring. Da Valgdagen nu nærmer sig med stærke Skridt, tillader undertegnede Bestyrelse for Venstrevælgerforeningen i Ringkjøbing Amts 1. Valgkreds sig at rette en Henvendelse til Venstrevælgerne i Kredsen om, i Betragtning af Sagens Alvor, at møde talrigt i Ringkjøbing den 21. ds. Samtidig opfordre vi Vælgerne til at afgive deres Stemmer for Hr. Lærer Christensen, Stadil, der, efter den til ham rettede Opfordring fra Delegerede fra Sognekommunerne og Venstrevælgerforeningens Bestyrelse, har lovet at stille sig som Venstrevælgerforeningens Kandidat her i Kredsen til det forestaaende Folkethingsvalg.

p.t. Ringkjøbing, den 14. Januar 1890. Bestyrelsen for Venstrevælgerforrening(en) i Ringkjøbing Amts (1.) Valgkreds«.

I ( ) er anbragt et par rettelser; ej heller datidens aviser var fri for trykfejl.

Det politiske møde den 15. i Ringkøbing, som lærer Christensen omtalte i sin valgannonce, åbnede med en overraskelse af de store. Kredsens folketingsmand M. P. Christiansen begyndte med at sige, at han ikke længere ville søge valg. Han havde hidtil lovet at stille op igen, fordi der ikke var nogen anden kandidat. Der havde været ført forskellige forhandlinger, men nu havde Clausager fra Skjern erklæret sig villig til at stille op. Han havde tidligere erklæret ikke at ville stille op i Skjernkredsen igen, fordi han var træt af rigsdagslivet og stridighederne i Venstre. Hvorfor han nu pludselig stillede op i Ringkøbingkredsen, fik forsamlingen ikke noget svar på.

Ellers gennemgik mødet endnu engang de to venstregruppers politiske ueninghed om forholdet til regeringen. M. R Christiansen beklagede, at Bergs fløj skabte splittelse i partiet, men ellers kom en del af diskussionen til at dreje sig om parlamentarisme. M. P. Christiansen mente ikke, at parlamentarisme fremgik af grundloven eller at den bergske linie ville føre dertil, ligesom han heller ikke forstod, at lærer Christensen gik ind for Venstres fælles program rn.Lt. reformer, når man ikke ville forhandle med regeringen. Hertil »vilde (Lærer Christensen) med Hensyn til det parlamentariske Krav hævde, at det var fuldt udgrundlovsmæssigt, ja at der ikke kan regeres lovligt her i Landet, saafremt dette Krav tilsidesættes... og da Venstre i 1870 satte detpaa sit Program, var der heller ingen, der gjorde videre Indvendinger derimod, eftersom det ikke var mere, end hvad Højre stadig havde hævdet; først da Venstre blev Flertal i Folkethinget, rejste Højre Vanskeligheder...«. Om finansloven sagde han, at man ikke absolut ville standse den, men man ville kun sende den videre til Landstinget i en form, der ville medføre ministeriets afgang. Det vil sige en finanslov renset for alle bevillinger til formål, der var sat i gang ved provisoriske love, f .eks. Københavns befæstning og gendarmerne. Om andre forhold ville Bergs fløj gå med til gavnlige reformer, hvis det ellers var muligt under det ministerium.

Endelig oprandt valgdagen den 21. januar. Dagbladet refererede valget i flere omgange. Først et kortfattet referat den 23., mens et længere referat fordelt over to numre begyndte to dage senere og gennemgik debatten grundigere. Valgmåden var valg i enkeltmandskredse. Først blev lærer Christensen anbefalet af et par stillere, og derpå holdt han selv en tale. Derefter blev Clausager anbefalet af sine stillere og fik så selv ordet. Så debat, hvor vælgerne kunne stille spørgsmål til kandidaterne, hvorefter man gik over til valghandlingen. Først kåringsvalg med håndsoprækning. Da valgbestyrelsens skøn over udfaldet af denne afstemning blev anfægtet, blev der navnligt valg. Her oplyste vælgeren navnet på den kandidat, han stemte på, og de tilforordnede indførte så kandidatens navn i valglisten. Valget var altså ikke hemmeligt, og hele valghandlingen foregik på Torvet i Ringkøbing.

»Til Folkethingsvalget i Ringkjøbing var der mødt en større Forsamling end der nogen Sinde tidligere er set ved noget Valg her i Kredsen, ligesom der blev afgivet et større Stemmmeantal end nogen Sinde før.

Valgbestyrelsens Formand, Borgmester Petersen, aabnede Valghandlingen med et Leve for Konge og Fædreland, hvorefter J. P. Nielsen, Stadil og Chr. Hansen (Christensen), Hover, fik Ordet for at anbefale Lærer Christensen. Efter at Christensen dernæst havde holdt et Foredrag, hvori han gjorde Rede for sit Standpunkt, talte M. P. Christiansen, Chr. Holm, Vennergaard, og Søren Refstrup, Lem, som Clausagers Stillere, hvorefter Clausager fik Ordet.

Efter et kort, men noget skarpt Replikskifte mellem Chr. Hansen (Christensen), Houer, ogM. P. Christiansen rettedes fra forskjellige Sider forskjellige Spørgsmaal til Kandidaterne, bl.a. om deres Stilling til Toldreformen, Haandværkets Interesser, Sædelighedssagen, Afholdssagen og Kvindesagen. Begge Kandidater stillede sig temmelig imødekommende til de fleste af de Spørgsmaal, der blev dem forelagte.

Ved Kaaringsvalget raktes en skov af Hænder i Vejret for Christensen, hvorimod man kun saa nogle spredte Stemmer hist og herfor Clausager, vel i alt omtrent en halvt hundrede.

Den mundtlige Del af Valghandlingen varede omtrent 3 Timer. Kun af og til gav Forsamlingen sit Bifald eller Mishag tilkjende; men forøvrigt foregik Valghandlingen under Ro og Orden.

Paa Begjæring af Clausager foretoges skriftlig Afstemning, hvoraf Resultatet kundgjordes Kl. 4V2 og som gav følgende Resultat for de forskjellige Kommuner:

                     St. for                    St. for Afg. St. v. Valget

          Christensen              Clausager                    i 1887

Ringkjøbing      23                          157                          69

Holmsland       102                            61                        157

Rindom              38                            21                          55

Velling               37                             31                          70

Lem-Ølstrup      82                            57                        125

Houer                 16                              4                          17

N. Omme            52                           16                           62

Thorsted           35                            12                          49

Hee-No            171                            21                        179

Stadil                  67                            17                          93

Tim                     78                            12                          65

Vedersø             65                              6                          59

Husby                63                              0                          57

Madum              49                              1                          39

Staby                 89                              3                          96

Ulfborg            108                            13                        133

S. Nissum          49                              2                          73

Raasted             31                              1                          28

                        1155                          435                      1426

Der afgaves altsaa ialt 164 St. flere ved dette Valg end ved det forrige.

Efter at Valgets Udfald, som hilstes med kraftige Hurraraab, var bekjendtgjort takkede Lærer Christensen for den Tillid, man havde vist ham, hvorefter han sluttelig udbragte et Leve for Grundloven«.

Der blev afgivet 1590 stemmer mod 1426 ved valget i 1887. Der var 2735 stemmeberettigede.

Under præsentationen af kandidaterne blev de velkendte temaer vendt endnu en gang. M. P. Christiansen udtalte bl.a., at Christensen »vil aldrig opnaa den Indflydelse i Thinget som Clausager«. Det var dristigt, set i lyset af den senere historie og svarer udmærket til Sorø Amtstidendes bemærkning efter valget, at Clausager var blevet slået af »en ukendt Ubetydelighed«. Selv udtalte Clausager, at han ikke stillede op, fordi han regnede med at blive valgt, men fordi hans gamle ven M. P. Christiansen var kommet i miskredit, og fordi han selv mente bedre at kunne tåle at falde; »Forøvrigt vil jeg rejse mere tilfreds hjem, hvis jeg falder, end hvis jeg bliver valgt. Hvis jeg gjcerne atter vilde vælges ind i Folkethinget, var jeg bleven hjemme, og havde stillet mig i min egen Kreds, hvor jeg var sikker«.

Interpellationerne, vælgernes spørgsmål til kandidaterne, bragte en række andre spørgsmål ind i debatten, spørgsmål som ellers stort set ikke var blevet nævnt. Det var f.eks., om kandidaterne ville støtte nedsættelse af tolden på råvarer, lægge told på luksusvarer, beskatte brændevin og øl, genindføre laugsvæsen, som var blevet afskaffet i 1857, beskytte industri og håndværk med toldreglerne, beskatte aktieselskaber og brugsforeninger, modarbejde prostitution, virke for Nymindegabs flytning, forbedre kvindernes stilling og give dem valgret og om deres stilling til afholdssagen.

Lærer Christensen ville ikke genindføre laugsvæsenet. Han ville gerne fritage råstoffer og nødvendige varer for told og var i det hele taget mest frihandelsmand. Han ville gerne medvirke til løsning af Nymindegabsagen. Han var ikke selv afholdsmand, men en ven af ædruelighed og havde sympati for kvindesagen, men mente ikke, valgret til Rigsdagen ville komme, så længe den politiske situation var som nu. Clausager var i det store og hele enig.

Enkelte ting i stemmetallene skiller sig ud. Clausager fik flertal i Ringkøbing by, men har sikkert også fået Højres stemmer. Normalt stod Højre stærkest i byerne. Det er også karakteristisk, at Clausager stod stærkere i de sydlige sogne end i de nordlige, sammenlign f.eks. Velling og Husby. Endelig har forbavsende få folk fra Hover stemt, uden at der umiddelbart kan gives en grund dertil.

Dagbladet vurderede også valgets udfald både i Ringkøbing og Skjern. Om Ringkøbingkredsen hed det, at »denne Kreds har al Tid været radikal, og der var ingen som helst Grund til at tro, at den denne Gang vilde svigte sin Fortid«. Skjern havde hidtil været en moderat kreds, men valgte nu også en Bergtilhænger, Ovesen.

Hermed var J. C. Christensen begyndt på den løbebane, der skulle gøre ham til den mest indflydelsesrige mand i riget. Han fortsatte kampen mod de moderate og deres forlig med Højre i 1894, som førte til Estrups afgang. Hans seje og tålmodige indsats resulterede endelig i 1901 i systemskiftet, parlamentarismens indførelse.

Kilder: Ringkjøbing Amts Dagblad 1889 og 1890. Andreas Stampe, Hover og Henri Clausager, Ringkøbing taklæs for assistance.

 

1991

OKTOBER

1. Rundt i sognene, hvor man frygter, at landsbyskolerne vil blive nedlagt, er der kræfter i gang for at oprette friskoler. + Formanden for Husligt Arbejderforbund, Hulda Nyhus, mener, at hjemmehjælpsbesparelser vil umuliggøre ordentlig pleje. + Fra børnehaven Tusindfryd, der netop er lukket, vil børnene blive overflyttet til Institutionen Nygade 30. + Forældre til børnene i den lukningstruede Kirkebyens Børnehave i Rindum vil ikke give op uden kamp. 2. 100 hjemmehjælpere mødte klokken 7.30 i Rofi-Hallen til fagligt møde for at drøfte nedskæringen af 15 stillinger. + Ringkjøbing Kammerkor med orkester og solister opfører Mozarts Requiem i anledning af 200 årsdagen for Mozarts død. + 70 børn fra Ringkjøbing kommunale Musikskole har været samlet til samba på skolen. Børnene syntes, at det var så spændende, at de mødte op søndag for at være med til at spille samba. + To englændere, Paul og Andy, arbejder for tiden på at få opstillet 650 siddepladser i Rofi-Centrets hal 1. De to arbejder for Audience Systems, der er specialister i tribuneopstilling over hele verden. + Karateklubben kommer med et tilbud for de mindste 4-8 årige. Der er ikke noget at være bange for. Begyndelsen vil være lege og smidighedsøvelser. + Else Marie Nielsen, vært i Rindum Sognegård, fik et større chok, da hun læste i avisen, at hun skulle smides ud af sognegården, som skal bruges til skoleformål. Hun er godt vred på hendes overordnede, der ikke havde nævnt et ord om ændringen. 3. Hjemmehjælperkonflikten fortsatte på andet døgn. Byrådet og hjemmehjælperne, hvoraf der skal nedskæres 15 stillinger, er slet ikke på talefod. + Det er ikke alene hjemmehjælperne, det er galt med. Ligeså galt er det med lukningen af de små skoler ude i sognene. Beboerne er meget ophidsede, da skolen tjener mange andre formål end undervisning. + Landbobanken har på knapt et år fået 919 nye kunder, der navnligt er unge med studielån. + Gymnasterne fra Ringkjøbing og Skjern hovedkreds er udtaget til USA-tur. Det er 40 piger og 16 drenge. + Kunstnergruppen 6950 har fernisering 6. oktober i Rådhushallen. + Hjemmehjælperne afviste Arbejdsrettens kendelse og enedes om at fortsætte den overenskomststridige konflikt + Efter afsluttet regnskab for Fjordfesten oplyses det, at der er 200.000 kr. i overskud, trods dårligt vejr både lørdag og søndag. + Forældre til børn i Kirkebyens Børnehave var med i delegationen til byrådet imod, at børnehaven skal lukkes. 22 børn skal fordeles på andre institutioner. + Ringkjøbing Plejehjem vil forsøge sig med et cafeteria, og der bliver mulighed for at købe dagens middag, en frokostret, smørrebrød, salat og en ostemad. 5. Hjemmehjælperkonflikten fortsætter. Bølger af sympati strømmer ind fra omverdenen. En medarbejder ved Nordsøværftet overrakte en check på 800 kr. som tegn på deres sympati. + Igen har der været demonstration. Denne gang til rådhuset lørdag formiddag, hvor det gjaldt bevaringen af de små skoler i omegnen. Et rundspørge i byen og omegnen blandt beboerne viser, at de fleste ikke har noget imod at skatten stiger mod, at skolerne bevares. 7. Landbobanken har som ny underdirektør ansat Lynge Thang Jørgensen, valgt blandt 68 ansøgere. 8. Leif Hansgaard, formand for socialudvalget, trækker sig tilbage efter byrådsmødet 21. oktober. Grunden er al den uro i kommunen og den stadigvoksende arbejdsbyrde. + Miljøminister Chr. Christensen, der døde for 3 år siden, havde meget tilovers for Israel, hvor han nu får en mindeskov og -sten. Et selskab af venner på 20 har arrangeret en rejse for at deltage i afsløringen. 9. Ringkjøbing fjordfiskere har i den sidste tid fanget mange bækørreder. Mange af disse er mærkede. Grunden er, at der for et par år siden er udsat 1000 mærkede fisk i størrelse 1-5 pund. De blev udsat 5 steder i fjorden og søger alle til det samme sted for at gyde. Fiskeriministeriet har bevilget penge til projektet. + Hjemmehjælperstrejken er slut, og de 120 hjemmehjælpere er gået i arbejde igen. Det er lykkedes at få en forhandling mellem byrådet og Husligt Arbejderforbund. Formanden Hulda Nyhus tror på et fornuftigt resultat. 10. Til byrådsmødet kom der 900, så mødet måtte flyttes til Vesterhavshallen. Der var mere end 8 timers tærsken langhalm på de velkendte synspunkter. Slutningen på mødet blev som ventet lukning af syv skoler, nedskæringer på hjemmehjælps- og plejehjemsområdet og forringelse på børnepasningsområdet. Det blev også vedtaget, at skatten skal sættes op med 1 procent, og antallet af byrådsmedlemmer skæres ned fra 21 til 17 medlemmer. Klokken godt 2 var alle udmattede, og mødet sluttede. 12. Shokatan Karate i Ringkjøbing har fem deltagere med ved DM-stævnet i karate. Dette afvikles i Solrød. + Formanden for byens bevaringsforening, arkitekt Gregers Jæger, ville ønske, at medlemmerne betalte kontingent efter medlemsnummer. Stadsingeniør Erik Rasmussen har medlemsnummer 104, og han betalte 104 kr. i kontingent, der ellers kun er 50 kr. 14. Ophidselsen over,at skatten skal stige, giver sig de mærkeligste udslag. Således har skatteinspektør Børge Andersen fået tilsendt 50 postordreprodukter foruden talløse chikanerende telefonopringninger. + Rideklubben har med sæsonens første arrangement holdt udvidet klubstævne med ryttere fra byen og ridcklubberne fra Ikast, Herning og Skjern. Stævnet blev holdt i ridecentret på Vesttarpvej og blev afviklet indendørs. + Erik Andersen fra Civilforsvaret i Ringkjøbing/Holmsland har fået tildelt Civilforsvarsforbundets hæderstegn. 15. Bollerups Boghandel, der udgiver Ringkjøbingplatten, sender den i handelen for 15. år. Motivet er i år Ringkjøbing Banegaard. Platten er fremstillet i 300 eksemplarer. 16. Den nye bygning Nygade 10B skal rumme en butik forneden og en lejlighed ovenpå. Den bygges i gården bag Bollerups Boghandel, hvor tidligere Gaardsøe havde radioværksted. 17. En lang række turistkontorer i landet bliver fra nytår I-kontorer. Det vil sige informationsbureauer, hvor turisterne kan få en ekstra god service. Ringkjøbing Turistkontor bliver I-kontor. 18. Den gamle frihedskæmper Anker Hedemark gæsteoptræder i sit gamle hjem Holmegård, der nu er medborgerhus. 19. Ringkjøbing Amts Dagblads avisbud Kirstine Kornø er blandt 200 bude valgt til at repræsentere avisen i København på Avisbudenes Dag. 21. Ved høstfesten hos folkedanserne blev Mie Dalgaard udnævnttil æresmedlem. Ved siden af sit store arbejde i foreningen har hun skrevet mange dejlige melodier til danserne. 22. Hanne Korsholm blev nyvalgt til formand for byrådets socialudvalg. Hun siger, hun ikke er bange for at stille op på øretævernes holdeplads. 23. A. Rasmussens Bogtrykkeri har udsendt den nye lokale telefonbog. Den dækker i år et større område end tidligere. + Lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse kommer med sit første udspil. Det er et foredrag af overlæge Ebbe Fuglsang, hvor han taler om symptomer og sygdommens udvikling. 24. Trods stigning på 1 procent har Ringkjøbing stadig en lavere skatteprocent end gennemsnittet for amtet. 25. Afløseren for Hanne Korsholm i økonomiudvalget bliver Gunnar Madsen, Tim. 26. Overfredningsnævnet har nu endelig stadfæstet fredningen af Hindø i Stadil Fjord. + Murermester Peder Tordrup har købt ejendomme midt i byen, bl.a. Skohjørnet i Algade. 28. Det kristne Gymnasium er gået direkte til undervisningsminister Bertel Haarder i håb om tilladelse til at påbegynde et halbyggeri. + Rallykørerne Ove Pedersen, Ringkjøbing, og Kurt Kirkeby fra Hanning, har sikret sig det danske mesterskab i rally i gruppe N. Løbene blev kørt på vejene ved Vordingborg. 29. Sommerhusudlejningsbureauet Nordsol Ferie i Ringkjøbing har indgået samarbejde med firmaet »Sol og Strand« og flytter til Søndervig. + Lions Club har valgt ny bestyrelse for 1991/92. Kaj Skovborg afløser Peder Juul som præsident. 30. Ringkjøbing Amtsråds teknik og miljøudvalg har fået forelagt et nyt regulativ for Vonå. Det væsentlige i dette er, at der kun må sejles med mindre motorfartøjer og ikke med større hastighed end 5 knob. Det skulle hjælpe på den tiltagende hurtige trafik, der nu er på åen. 31. Den nye ejer af apoteket, Poul Horsbøl, er i gang med at ombygge og modernisere dette til et beløb af ca. 2 mill. kr. + Rebeccaloge nr. 68 Klitrosen i Ringkjøbing har på stiftelsesdagen uddelt renterne fra logens humanitære fond. Det blev 6000 kr., der blev skænket til handicapridningen.

Jubilæum: 1. Typotekniker Preben D. Lauritsen, Heboltoft 98, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. + 11. Børge Berzant, Parkvej 14, 25 år ved Nordsøværftet. + 15. Knud Aage Palnov, Anemonevej 7, 25 år ved politiet. Sølvbryllup: Asger Lauridsen og hustru Astrid, Bygvænget 7. + 15. Kurt Sørensen og hustru Elisabeth, Damtoften 27.

Fødselsdag: 10. Leo Holck Pape, Alkjærhøj 39, 50 år. + 12. Henny Jacobsen, Søibergsvej 10, 65 år. + 17. Ove Nørmark, Markskellet 33, 50 år. + Niels Chr. Hansen, Herningvej 97, 80 år. + 18. Astrid Andersen, Godthåbsvej 8,80 år. + 19. Gerda Trustrup, Tromsøvej 4, 50 år. + 24. Martha Enevoldsen, Aldershvile, 90 år. + 25. Niels Sørensen, Alkjærparken 146, 70 år. + 26. Chr. Bæk Olsen, Vellingvej 22, 50 år. + 28. Niels Møller, V. Strandgade 22, 60 år. + 31. Marie Asmussen, Østertoften 12,90 år.

Døde: 7. Anne Gravesen. + 8. Gunner Stengaard Jensen. + 17. Emma Nielsen. + 18. Dagny Pedersen. + 21. Martha Alvilda Nielsen. + 30. Johanne Nielsen.

 

NOVEMBER

1. Jens Bjerg Thomsens film fra "Vest Stadil Fjord genfremstilles i et større oplag videokasetter. + Ældre Sagen har besøgt museet, hvor museumsinspektør Jens Aarup viste rundt. + Teatercabareten, der havde premiere på Hotel Ringkjøbing med Mosters Muldyr, havde stor succes og høstede mægtigt bifald. 2. For tre måneder siden startede statsautoriseret revisor Per Jacobsen sit eget firma på Herningvej 72 i kompagniskab med statsautoriseret revisor Johannes Møller fra Aalborg. + Heldagsskolen på Rindum Kjærgaard har holdt 10 års fødselsdag. Den blev stort fejret hele dagen med en morsom modeopvisning, derefter tryllekunster og gøgleri. Skoledirektør Ejvind Madsen deltog i festlighederne. + Assurandør Poul Bech Hansen, Alm. Brand, uddeler igen i år refleksbrikker til alle elever i kommunens børnehaveklasser. Refleksbrikkerne har form som en bamse. + Ved Sømandsmissionens festaften på Borgen indkom der 4000 kr. til dennes arbejde. Pastor Eilschou Holm var aftenens taler. + Renseanlægget er i øjeblikket en stor byggeplads på grund af to projekter, en mandskabsbygning og en sandafvandingsbygning. 5. De vestjyske feriehuse er optaget både til jul og nytår. Det er mest tyskere, og nogle har endog bestilt plads for næste år til alle ferierne. + TRA har lovet kommunen at tage hensyn til den ændrede skolestruktur, når skolekørslen for 1991/92 skal tilrettelægges. + Arbejdsformidlingen er parat med tilbud til de arbejdsledige både i Skjern og i Ringkjøbing. 6. To schæferhunde fra den lokale kreds har kvalificeret sig til DM næste år. Det skete ved en konkurrence i Sønderborg. Hundene fik 96 points, hvor 100 var det højest opnåelige. + Kommunaldirektør Niels Højberg har i disse dage besøg af to kolleger fra Polen. Han vil vise dem, hvordan en lille kommune i Danmark fungerer både socialt og privat. Bozena Thuesen fra Tim er tolk. 136 af Dagbbladets læsere gæstede i efteråret de polske kvinders hjemegn i det sydlige Polen. 7. Operation Dagsværk modtog i går 1000 små træer, som 100 elever fra Ringkjøbing Gymnasium skal plante hos landmændene i omegnen. Pengene, der indkommer, skal gå til skoleprojekter i Brasilien. + Ringkjøbing Svømmeklub er med i et landsdækkende arrangement, der hedder »Danmark, svøm langt«. Den første, der var i vandet, var borgmester Hans M. Jensen. 8. Byrådet får ved sit møde onsdag forelagt et forslag til lokalplan og et tillæg til kommuneplan for området ved ROFI-Centret. + Advokat Mogens Jepsen fra firmaet Dalgaard Knudsen og Jepsen er blevet medlem af den internationale sammenslutning »European Solicitors Network«. Det er en sammenslutning af advokater i og uden for Europa. 9. Et større byggeprojekt er i gang indvendig på fjernvarmeværket, hvor der skal stilles om fra kul- til gasfyring. Også udvendig arbejdes der. Den ene skorsten af de 4 skrottes for at give plads til en ny fra gasfyringen. + Landinspektør Gert Alsted er fratrådt sin stilling i Amtskommunens landskabsafdeling og har fået stilling hos Skov- og Naturstyrelsen i Hørsholm. + Kommunen har modtaget to borgerforslag til naturforvaltningsprojekter. Begge sendes nu til Amtskommunen, der vil foretage prioritering af, hvad der kan gives statslige penge til. + Rappenskralden er bilen, der kører rundt til beboerne og samler farligt affald. Man får besked om, hvornår bilen kommer i gaden. + Årets kvota på 200 mill.kr. til boligforbedringer for 1991 er opbrugt, men ansøgninger, der stadig kommer, vil blive skrevet på venteliste til kvotaen i det kommende år. + Julebogen fra Bollerups Boghandel udkommer i dag. Den er interessant, da den handler om sagn og myter fra de vestjyske herregårde. Navnlig sagnene fra Timgaard og Nr. Vosborg er værd at læse. Bogen er smukt tryk med illustrationer af Peder Svendsen fra Tim. + I regn og blæst gav lygtekontrollen forleden kun 900 kr. Det koster 150 kr. at køre mørkelagt, så det er nok bedst at se efter lyset, inden man starter. + At kun een postkasse i Ringkjøbing bliver tømt om søndagen var ikke nogen god idé. Allerede om formiddagen kunne man trække brevene ud af den overfyldte postkasse, så der måtte sættes én mere op. + Kommunen vil gerne ind på en samarbejdsaftale med de to syd-polske kommuner Karpacz og Piechowice, men der er mange formaliteter, inden sagen er helt i orden. 12. Alle skolelukninger i Ringkjøbing Kommune ligger fast, meddeler borgmester Hans M. Jensen. + Det bliver dyrere at få passet sine børn fra 1. januar 1992 både i børnehaverne og gennem modulsystemet. + Byrådets ejendomsudvalg har behandlet forskellige indsigelser mod boligforeningens seks planlagte boliger ved Kronager. + Spejderne er i gang med at sælge årets Spejderjul. En tredjedel af det indkomne beløb tilfalder spejderne til deres arbejde, hvilket ikke gør dem mindre ivrige for at sælge. + En 17-årig vinduespudser fra firmaet Jysk Vinduespolering slap godt fra et fald på 6 meter, da hans stige knækkede. Han var i gang med at pudse vinduer i amtets administrationsbygning på Damstrædet. Han var heldig at falde ned på en græsplæne, der var blød af den megen regn. + Berider Preben Ørts, Ringkjøbing, var i fin stil ved Herning Rideklubs distriktsstævne. Han vandt alt, hvad han stillede op i, og det var imponerende, da han var i konkurrence med de bedste ryttere fra Ringkjøbing og Viborg amter. 13. Bofællesskabet på Herningvej 31 skal ophøre pr. 31. december. Der er for lidt tilslutning. + Sejlklubben kunne stryge standeren efter en god sæson. Ca. 50 medlemmer var mødt op og hørte interesseret til formandens gennemgang af årets sejlads. 14. Karin Rønningen Andersen, Finlandsgade 8, nedsætter sig som terapeut. Hun vil samtidig sælge naturmedicin. Tidligere har hun været lærer på Ringkjøbing Skole og på Alkjærskolen. + På Rindum Plejehjem vil der for de handicappede blive oprettet »skærmet enhed«, hvilket betyder, at hjemmeplejen skal overtage pasningen af de psykisk handicappede. + På byrådsmødet blev børnepasningsmodel 111 vedtaget uden debat. Forud har der også været rigelig debat om dette emne. 15. Læge Jens Erik Østergaard fra Herning skal lede lægevagten fra 2. januar. + Ringkjøbing Gymnasiums elever tjente godt 28.000 kr. ved operation dagsværk. De 12.000 kr. blev tjent ved at plante træer. Pengene bliver sendt til Brasilien til et skoleprojekt. + Den vestjyske lokalradio havde møde, hvor alle medarbejderne var til stede undtagen een. Detvar en kvinde, der havde begået underslæb til 102.000 kr. Mærkeligt at revisionen ikke havde opdaget det, da det havde stået på i 2 år. Hun var en af de frivillige medarbejdere. + Rindum SU skal fra 1. januar have ens klubdragt for alle afdelinger. Alle 600 medlemmer er inviteret til klubaften i ROFI-Centret, og da vil den nye dragt blive introduceret af Intersport, der skal levere dragten. 16. Jens Munk, der har ejendomsmæglerfirmaet HOME, moderniserer i denne tid lokalerne i bygningen ved museumspladsen. Der er i dag 5 ansatte i forretningen. + Kunstneren Henrik Have fra No udstiller i kantinen på amtskommunens fællesforvaltning. Hans arbejder omfatter maleri, grafik og skulptur ligesom han skriver og digter. Han er medlem af Kunstnerforeningen og Dansk Forfatter forening og er kommet på statens livsvarige kunstnerstøtte. + Dansk Jagtforeningskreds 63A er opløst og overført til Ringkjøbingafdelingen i Danmarks Jægerforbund. + Musikskolelærer Helle Mikkelsen skal til Ghana for at lære trommespil og dans. + Ringkjøbing Sygehus kan se frem til at få bevilget godt 1 mill. kr. til vedligeholdelse. Det er amtsrådet, der for 1992 skal fordele en pulje på 7,6 mill. kr. 18. Landbobanken er den største skatteyder i bankverdenen. 13,9 mill. kr. stor var checken til skattevæsenet for 1990.+ Lystfiskerne ønsker obligatorisk fisketegn, men kun for de vande, hvor man ophjælper bestanden. Det åbne hav bør friholdes, også af turistmæssige grunde. 19. Byrådet har truffet byfornyelsesbeslutning for 5 ejendomme. Det er Godthåbsvej 8-12, Nygade 43, V. Strandgade 15 og Herningvej 39. + ROFI - Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt - er blevet kåret til årets sammenslutning 1991. + Jordemoder Agnethe Christensen underholdt i Guldalderklubben, hvor hun fortalte om handicappede. Blandt andet om en tur til Italien, der viste, at selv fra en kørestol kan der haves dejlige oplevelser. Fra denne tur havde hun billeder. 20. Årets beaujoulaisvin kommer til byen. Inger Høegsberg, der har restaurant Slippen, vil traditionen tro markere begivenheden. + En kendt skikkelse i byen, fru »Claus« Kjærgård, er pludselig død. Hun var fra 1927 gift med slagtermester Harald Kjærgaard og var ham en stor støtte, da hun tog del i forretningen. Hun fik også tid til at være aktivt med i mange foretagender. Da hun var meget musikalsk, spillede hun mange steder til underholdning, var også med i sangkor og havde mange venner, som hun fik tid til at besøge og give en håndsrækning, når det var påkrævet. Mange vil savne hende. 21. Ringkjøbing Amt har ansat en ny skorstensfejermester, der overtager stillingen efter afdøde Ejnar Lauridsen. Det er Ole Kristensen, der kommer fra Mors. Der var 21 ansøgere til stillingen. + Kioskejer Henny Jensen, DSBs kiosk på banegården, kender ikke noget til, at hun skal flytte. Tværtimod har hun fået lovning på, at hun til week-enden får begge døre til stationens forhal åbnet. + Metals Fagforening fylder 50 år. Smedene på Nordsøværftet, Tim Maskinfabrik, Bredan og Vestas har en gave, en høj skulptur, der forestiller en svensknøgle, der fatter om en møtrik. Skulpturen opstilles ved Smedenes Hus på Holmegårdsvej. + Kunstforeningen har et stort problem med tyveri fra udstillingerne. Der rettes anmodning til lokale om at deltage i en opsynsordning. 22. Ringkjøbing Handicapidrætsklub Lions har fået 3.300 kr. af de penge, kulturminister Grethe Rostbøll har uddelt til den lokale idræt. Pengene skal bruges til rullebrætter. + De 16 nye ungdomsboliger, der er givet tilladelse til, ventes påbegyndt midt i december. De skal ligge på en grund, der ligger ved adgangsvejen op til gården Brogård i Rindum. + Amtsrådet har bevilget 30.000 kr. til J. C. Christensens Hus i Hee. Pengene skal bruges til eventuelt at indrette huset til museum. 23. Bageriet i Vester Strandgade har inviteret Kirkebyens Børnehave til besøg, hvor de kan se, hvordan de store ovne virker og selv få lov til at bage småkager og flødeboller. + Et kommuneatlas er i gang med at blive udarbejdet. Det skal fremhæve særpræg og kvalitet for kommunens byer og landskab, f.eks. at Ringkjøbing er byen med de røde tage. 25. Inge Mørch, der har fodklinik i Algade 7, har udvidet med en parfumeafdeling. + Urmager og guldsmed Andersens ejendom i Nygade 9-11 er nu færdig med ombygning af ejendom og forretning. + Plejehjemmet havde åbent husarrangement med julestue. Der var lavet mange både flotte og morsomme ting, som man håbede at få solgt. Da der var 400 besøgende, var muligheden jo også stor. 26. Guldalderklubben havde på deres sidste møde 110 deltagere. Der blev indledt med at mindes fru Claus Kjærgaard, der siden klubbens start havde været både sølvdame og pianist. Derefter fortalte den nye ejer af apoteket, Poul Horsbøll, om dette. + Interessen for at blive sekretariatschef og souschef for socialinspektøren i kommunen har været meget stor. Ved fristens udløb var der et stort antal ansøgere og deriblandt virkelig kvalificerede. + Det store juletræ på Torvet er sat på plads og vil blive tændt fredag eftermiddag. Guirlanderne i gaderne er også ved at blive hængt op, så byen er snart julesmykket. 27. Vagn Christensen, dr. med. og fhv. amtslæge i Ringkjøbing, er blevet tildelt SUCs ærespris for sin forskningsindsats i Vestjylland. Han har i mange år blandet sig i den danske sundhedsdebat og holdt utallige foredrag i små og store kredse. + Grand Cafe fejrede i dag sin 10 års fødselsdag. Der var åbent hus med ta' selv bord om eftermiddagen, og gæsterne blev budt på gratis øl. Mange af husets musikalske venner kiggede ind og gav numre til bedste, så der var god stemning til de små timer. + Dagplejen har 20 års jubilæum. Det vil blive fejret med en udstilling i Rådhushallen. Udstillingen bliver et samarbejde mellem pædagogerne og dagplejerne og børnene, så der gives et indtryk af, hvad børnene modtager. Udstillingen varer en uge og vil blive åbnet af borgmesteren. 28. Den 22-årige kvinde, der bedrog kommunen for 660.000 kr. på 2 år, har fået ubetinget fængsel i 15 måneder. + Jubilæumsvinen, der sælges i forbindelse med byens 550 års købstadsjubilæum i 1993, er kommet til byen. Den vil blive forsynet med en særlig etiket, hvis motiv, en Ringkjøbingpige, også bliver byens jubilæumslogo. For hver flaske, der bliver solgt, vil 3,50 kr. gå til et jubilæumsfond, der skal bruges til byens udsmykning. 29. Musikskolens harmoniorkester spiller på Torvet i eftermiddag, når juletræet tændes. Orkestret har 38 medlemmer. De spiller mange slags musik, men i dag er det julemusik, det gælder. + Blandt Luftmeldeeskadrille Ringkjøbing har Kjeld Simonsen, Ringkjøbing, fået guld i flykending. Han opnåede de maksimale 150 points. + Det er for 15. gang Ringkjøbing Marchforening har julemærkemarch. 350 er forhåndstilmeldt. 30. Motion og samvær for ældre, der begyndte som et projekt, der slutter 31.december, vil efter nytår blive startet i ROFI-centret under firmaidrætten. Det har været så stor en succes, at 200 ældre har deltaget. + Jørgen Baymler handler mest med piber og tobak, men man kan også få en god flaske vin hos ham. Han mener, han er repræsentant for en uddøende race, og at ingen vil overtage hans forretning den dag, han holder op. Han er iøvrigt byens eneste tobakshandler.

Jubilæum: 1. Leo Jensen, Vesterby 2, Rindum. 25 år ved Heager Maskinstation.

Guldbryllup: 15. Arne Jensen og hustru Krista, Bildtsvej 12B. + 18. Axel Danielsen og hustru Monna, Holstebrovej 60B.

Fødselsdag: 4. Sigrid Johannesen, Damtoften 37, 80 år. + 12. Laura Flytkjær, Skolevænget 3, 60 år. + 15. Ingvard Kristensen, Dommerhaven 4, 85 år. + 23. Esther Hansen, Rønne Allé 8, 75 år. + Amtslæge Vagn Christensen, 70 år. + 28. Chr. Skov, Øster Strandgade 15, 60 år.

Døde: 1. Knud Ager Knudsen. + 8. Anna Christensen. + 10. Ester Nilsson. + 12. Martin Laurberg. + 13. Johanne Olesen. + 14. Knud Skovmose. + 19. Ingeborg (Claus) Kjærgaard. + 23. Dora Kristensen. + 28. Henrik Enevoldsen. + 30. Karen Skjød.

 

DECEMBER

3. Det ligger nu fast, at der oprettes 6 friskoler i kommunen. Friskoleforeningerne ønsker at købe de eksisterende skolebygninger. + De nye skattekort er kommet, og den laveste trækprocent er 50. 4. Radio Ringkjøbing begynder hver morgen at sende kirkelige programmer. + Ringkjøbing Skole regner med stort rykind, når der holdes julekoncert og julemarked i aulaen og gymnastiksalen. Der indledes med børnekor, derefter musik fra 8., 9. og 10. ldasse. 5. Ringkjøbing Kirke har uventet fået en gave på 100.000 kr. Det er fra jubilæumsfonden af 12. august 1973, der bliver bestyret af advokat O. Kjersgaard Nielsen. Kolding. + Menighedsrådet har skiftet formand. Det blev overlæge Ebbe Fuglsang, der afløser civilingeniør Palle Skyum. 6. Ved julekoncerten i kirken er det kun lokale kræfter, der medvirker. Ringkjøbing kammerkor, fløjte, fagot og trompet. Det bliver arrangementer af kendte julesalmer. + Grethe Goldenbeck, der siden 1. april har ledet Turistforeningen og Erhvervsrådet, bliver pr. 1. januar dobbeltchef for fællessekretariatet. + Arne Andersen har på Mylius Erichsensvej indrettet en ny forretning. Det er café og spillehal, indrettet i Intersports tidligere lokaler med spillemaskiner, billardbord og musikbox. 7. Annebeth Abrahamsen er flyttet fra København og har slået sig ned som dyrlæge på Herningvej. Hun har i nogen tid været kompagnon med dyrlæge K. Krægpøth i Kloster. Efter 1 år med klinik i byen er kundetilgangen meget tilfredsstillende. + Ringkjøbing Aarbog, som nu på 65. år er kommet i handelen, er redigeret af den 91-årige Helle Rasmussen. Ringkjøbing Amts Dagblad bringer et billede af Tove Jacobsen (medindehaver af Rasmussens Bogtrykkeri) med et eksemplar af førsteudgaven fra 1927 og Helle Rasmussen med et eksemplar fra 1991. Yderligere et billede af bogtrykker Jacobsen med »Jul i Ringkøbing«, som bliver 25 år. + Det kursus for arbejdsløse, som blev startet, da Agnar Fisk lukkede, bevirkede, at halvdelen fik arbejdstilbud. + Regner Lydig Kristensen har begyndt arbejdet på et bådudlejningscenter, der omfatter butik, kontor og reparationshal for både, i alt ca. 250 kvm under tag. + Carlsbergdepotet får ny indehaver. Den 25-årige Poul Iversen afløser efter kun 2VS år Tom Nielsen. Iversen har hidtil været salgskonsulent for depotet her i byen. 9. Lejerne i ejendommen Enighedsvej 11 mener, at lejen er alt for dyr og vil have penge tilbagebetalt. Tre dommere afgør, hvor høj huslejen skal være. + Der var mange mennesker på gaden til julehandel, hvor de handlende havde lang lørdag til klokken 15. + Kirkens julekoncert blev en flot oplevelse for de 200, der glædede sig over julemusikken. 10. Der var 130 deltagere i Guldalderklubbens sidste møde, da 7. klasse fra Rindum Skole gik Luciaoptog med lys og sang under ledelse af Nancy Møller. Bordene var festligt pyntet, og der var til kaffen skænket lagkager fra Ladies Circle. Grønnegadekoret sang julesange, og årets sidste møde blev på alle måder festligt. + Medborgerhusets søndag eftermiddag med adventshygge var en god eftermiddag. Programmet var flot med sang af familiekoret, fortælling og trylleri. For få deltog i den hyggelige eftermiddag. + Martine Dejgaard, leder af dagcentret i Grønnegade, bliver 60 år midt i Dagcentrets festuge. + Siden de første 5 smakkejoller er søsat har 8 andre fået lyst til at bygge. Jollerne er egnstypiske, kaldes også Jens Jørgen Hansen joller.Oplysningsforbundet og Den kommunale Ungdomsskole er gået sammen om jollebyggeriet. + Byrådet skal på sit møde frigive en anlægsbevilling på 7,2 mill.kr. Dette skal anvendes til et stort fornyelsesprojekt i de kommunale pensionistboliger på Godthåbsvej 8-12. 11. Arkitekt Karen Kjærgaard, datter af Tove og Per Kjærgaard, har været i Paris for sammen med Hans Thyge Raunkjær at præsentere deres bud på skolemøbler. De har vundet en konkurrence om fremtidens skolemøbler. 12. Det nye auktionshus på havnen er blevet meget dyrere end beregnet, næsten 100.000 kr. Huset er tilfredsstillende og en spasmager mener, at der er kommet flere fisk i fjorden, siden det blev taget i brug. + I byrådets lukkede møde blev det afgjort, at Friskolerne skal betale 40 procent af grundværdien for de skoler, der lukkes. + Den nye sti mellem Nørregade og p-pladsen blev officielt åbnet og kom til at hedde Købmandsslippen. Købmand Morten Madsen har lagt jord til, kommunen har bekostet belægning og stakit, og naboer har sat stakittet op. Stien har allerede, inden den blev færdig, været flittigt benyttet. + Prisen på elektricitet falder pr. 1. januar. Energiprisen bliver uændret, mens effektprisen nedsættes med 43 kr. pr. kilowatt. + På det sidste byrådsmøde blev det besluttet at bevilge 115.000 kr. til gadebelysning på den vestlige del af Vasevej. 13. Amtsborgmester Anton Kristensen oplyser, at Ringkjøbing Amtskommune får et meget flot 1991-regnskab. + Kirkeligt Samfund for Ringkjøbing og Omegn havde et godt adventsmøde. Det foregik om aftenen i Dagcentret i Grønnegade. Der blev sunget advents- og julesange, og der var både korsang og fællessang på programmet. Sognepræst Erik Bruun, Hee, ledede mødet med 70 deltagere. + Ringkjøbing Gymnasiums kor har julekoncert i kirken. Koret, der ledes af musikleder Niels Bay, har 107 medlemmer. + Fhv. amtsvandinspektør P. K. Nielsen er død. Han blev 90 år. Han kom til Ringkjøbing i 1938 og fik stilling som vandløbsassistent, 2 år senere blev han udnævnt til amtsvandinspektør og virkede i denne stilling i 30 år. + Svømmehallens cafeteria lukkes for at spare. Det er bestyrelsen, der har besluttet at tage dette drastiske skridt. + Jubilæumsvinen er blevet godt modtaget i såvel forretningerne som på hoteller og restauranter. Det lader også til, at vinen er slået igennem som gave. + Boghandler Jens Holm fejrer de første 10 år som forlægger ved at udgive den første billigbog. Det er en ny udgave af Poul Ellerbæks erindringer om »Ringkjøbing set fra Østergade«. Bogen har undertitlen »Fra det gamle Ringkjøbing i 1800-årene«. 14. Der er liv på havnen i dag. Klokken 9.30 navngives Nordsøværftets nybygning nr. 207 »Arctic Pride« af fru Anita Jensen. Skibet leveres til Elite Holding. Straks derefter søsættes nybygning nr. 208. Det er et skib i samme serie som Arctic Pride. + Kommunen har udviklet sig til en eksemplarisk kommune, i alt fald på affaldsområdet. Genanvendelsesmålet er nået 8 år før, Miljøstyrelsen kræver det. 16. De sidste dage før jul kommer vægterne på gaden. De vil derefter hver aften gå deres syngende tur gennem gaderne. De ville ikke have noget imod at få følgeskab af nogle borgere. + Vejrforholdene var perfekte, da 40 orienteringsløbere indviede de første orienteringskort, der har været under arbejde i et års tid. + De handlendes julekonkurrence er faldet i god smag, både hos børn og voksne. Der er indkommet ca. 1000 løsninger. + Kasper Kjeldsen har kvalificeret sig til danmarksmesterskaberne i minitennis. 17. Agnes Rindom fylder 70 år. Fra 1967 og til hun lod sig pensionere var hun forstander for Ringkjøbing Sygehus. Nu deltager hun med stor interesse i styregruppen omkring ældreidrætten i ROFI-centret. 18. Kommunen har givet tilladelse til, at der etableres en 2500 kvm stor lystfiskersø påTorstedvej 34, Torsted, og en tilsvarende sø på 4000 kvm på Borkvej 13 i Rindum. Sagen har været fremlagt offentlig, og der er ikke kommet indsigelser. + Kommunen har solgt en 1600 kvm stor byggegrund på hjørnet af Byskellet og Rødkløvervej i Rindum til Jehovas Vidner. 19. Lejerne på Enighedsvej 11 fik ret i, at de betalte for meget i husleje. 20. DSB og Planstyrelsen er langt om længe blevet enige om, hvordan stationen i Ringkjøbing skal ombygges. Det bliver et projekt til 2 Vi mill. kr. Straks efter nytår påbegyndes byggearbejdet. + Konflikten mellem kommunen og hjemmehjælperne er endt således, at hjemmehjælperne slipper for fyringer. 21. Ringkjøbing Bank har foræret tennisklubbens ungdomsafdeling 10.000 kr. i julegave. + Facaderne på husene i Ringkjøbings hovedgade har fået topkarakter i et nyt skrift om Bedre byrum. + Overlæge Henning Højfeldt er gået på pension. I 26 år har han beklædt stillingen som overlæge på røntgenafdelingen på Ringkjøbing Amts Sygehus. 23. For 12. gang mødes beboerne på Hvashøj hos læge Lybæk, hvor programmet er det samme. Først synger man »Vær velkommen Herrens år« og derefter serveres risengrød. Hver familie skal møde med en lille pakke, som der spilles banko om. Derefter læser »en af de ældre« en morsom julehistorie. 27. Kommunen godkender, at amtskommunen får gennemført et byggeprojekt ved Østergade, således at der kan blive den ønskede plads. Projektet blev godkendt sidste uge af de forskellige udvalg. + Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning sætter sin strømpris ned med 4 øre pr. kilowatt. 30. Politiet har fundet en narkoformue på en halv mill. kr. gravet ned ved et sommerhus. Det er en søofficer fra Ringkjøbingegnen, der har skjult pengene. + Resultatet af sommerens udgravning bag Nygade 10B er nu ved at blive bearbejdet på Ringkjøbing Museum. Ved udgravningen fandtes 2 flasker »Aromatisk Maltsaft« fra J. P. Nielsens Fabrikker i Ringkjøbing. 31. Ringkjøbinggymnast Kenneth Kristensen er udtaget til at deltage på landsholdets turne til Asien.

Jubilæum: 1. Overpostbud Hardy Christensen, Bøgevej 22, 25 år ved Post- og Telegrafvæsenet.

Bryllup: 2. Birthe Jonassen og Knud Jørgensen, Ringkjøbing. + Pia Lillian Rathleff og Bernd G. Esmasmann, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 27. Jens Ove Nielsen og hustru Kirsten, Snebærvej 6, Ringkjøbing. + Anders K. Kristensen og hustru Krista Marie, Herningvej 12, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 6. Agnete Hansen, Meldskiftet 20,80 år. + 17. Agnes Rindom, Egevej 12,70 år. +19. Jutta Bloch, Finlandsgade 25,60 år. + 30. N. S. Lauritsen, Fjordallé 11, 60 år.

Døde: 7. Julie Hage Jensen. + 13. E K. Nielsen. + 14. Telle Kristian Bro. + 15. Anna Ebbesen. + 17. Ejnar Orloff Lauridsen. + 20. Karen Hauch Hansen. + 24. Alfred Thomsen. + 26. Kjersten Vestergaard. + 31. Martin Henriksen.

 

1992

JANUAR

2. Det er i dag, at Superfos fejrer 100 års jubilæum. Denne festdag markeres også hos afdelingen her, hvor der hele dagen er mulighed for at se indenfor hos Superfos Korn på havnen. 3. I Ringkjøbing Amt har man undgået de vanskeligheder, der har været ved starten af den nye lægevagtordning. Det skyldes dels samarbejdet mellem amtskommunen, de praktiserende læger og ikke mindst Falck, der har en meget vigtig rolle i systemet. 6. Rideklubbens lade er brændt efter børns leg med ild, men ved ihærdigt arbejde fra Falck blev ilden forhindret i at brede sig til stald og ridehal. 7. Ringkjøbing Fotoklub har kåret årets fotograf. Det blev denne gang Jørgen Jørgensen, Ringkjøbing. En vandrepokal følger med værdigheden. + Vicepolitikommissær Knud Palnov, Ringkjøbing, modtog ved nytårsparolen Kong Frederik IXs hæderstegn for god tjeneste. 8. Borgmesterens nytårstale var meget dyster. »Det er det værste år, jeg har haft i politik, og mit eneste ønske er 'fred på jorden',« udtaler borgmester Hans M. Jensen. + Tjenerelev Jesper Rye fra Hotel Fjordgården placerede sig blandt de fem bedste ved konkurrence på fødevaremessen i Herning. 13. Produktionsskolen på Birkmosevej er i tæt samarbejde med erhvervslivet. Lene og Henning H. Christensen skal styre kontoret, Frede Nielsen metallinjen og »Skipper« tømrerværkstedet. Formålet med skolen er at forberede de unge ledige i alderen 18-30 til en tilværelse i det rigtige arbejdsmarked. 14. Politibilerne har fået installeret videoudstyr, så fartsyndere har ingen god fremtid. + Trods uro om det frivillige civilforsvarsarbejde i landet oplevede Ringkjøbing CF ikke frafald i 1991. + Årets første påskelilje er i blomst hos Anna Marie Holm, Alkjærparken 14. 16. De to ringkjøbingpiger, der på deres jordomrejse er kommet til New Zealand, har oplevet deres varmeste juleaften med et lille plastikjuletræ. + Fjernvarmeafregningerne for 1991 kan berette om større og mindre efterregninger på grund af opsætning af nye, digitale målere. Folk har fået en forklaring, når de henvendte sig, og det har de været tilfredse med. Det hele er gået i fred og fordragelighed, siger skatteinspektør Børge Andersen, formand for værket. 18. Den store danske filmsucces »Krummerne« kommer til Biografen her i byen. 20. Hotel Fjordgården er af Best Western hotelsammenslutningens klassifikation tildelt 3 stjerner. Det betyder, at den er i klasse med trestjernede hoteller verden over. + Det sidste »slag« om lukning af de 8 skoler regner byrådet med bliver et tilløbsstykke og har derfor flyttet mødet til Rådhushallen, der kan rumme 300 mennesker. Land-Venstre i byrådet er i sidste øjeblik kommet med et kompromisforslag, der går ud på at bevare 4 af skolerne. + Metha Jensen, Socialdemokratiet, udtræder af byrådet. 22. Det er nu klart, at amtsborgmester Anton Kristensen forlader sin stilling med udgangen af februar. Han har været i amtsrådet 22 år, deraf 8 som borgmester. + Ringkjøbing Jægerforbunds hundeudvalg har begyndt på marktræning for stående hunde. Starten var ideel. 23. CF-skolen har haft 8. klasse fra Lem Skole til undervisning i førstehjælp og elementær brandslukning. Lederen er tilfreds med den måde, de unge får kontakt med Civilforsvaret. + Til stor glæde for børnene kan skøjtesøen ved Holstebrovej nu bære. Alle, der ville skøjte, benyttede sig af det. + Der er rejsegilde på Boligforeningens 14 nye boliger i Østergade. + Til byrådsmødet om skolelukning var der kun mødt 70. Det blev vedtaget, at 8 skoler skulle lukkes, og hermed sluttede sagen. 24. Som et vigtigt led i den store omstillingsproces på ældreområdet vil kommunen nu ansætte en aktivitetskonsulent i stedet for ny leder af Dagcentret. Socialudvalgsformand Hanne Korsholm lægger ikke skjul på, at omsorgsarbejdet fremtidigt vil blive tæt samarbejde med ældregrupperne. Det tidligere Dagcenter til komme til at hedde Aktivitetshuset i Grønnegade. +Viceskoleinspektør Jørgen Tor nsberg på Alkjærskolen havde sin sidste skoledag. Han har virket i denne stilling i 18 år og går på pension 1. marts. Skolens elever og inspektør Jens-Ole Blak tog afsked med ham. + Eleverne på Handelsskolen blev sendt hjem fredag middag, da lærerne gik til fagligt møde på grund af en faglig strid. + Bjørn Tidmand levede op til alle forventninger, da han ledede sangen til Lions Clubs nytårsfest for 400 glade pensionister i Vesterhavshallen. 27. Som forældrereaktion mod Den Danske Forenings deltagelse i debatmøde på amtsgymnasiet lod de børnene blive hjemme. Forstander Wiirtz mente ikke emnet »Flygtninge, indvandrere og racisme« var noget for børn. + Englandsfarerne fik meget stor indsamling denne gang. 24 containere med flasker og glas og 5 containere med papir og pap var fyldte, da de sluttede. + Vestjyllands Energi- og Miljøkontor åbnede i Rådhushallen »Energi og Miljø 92«. Solceller og landsbyer er de 2 temaer, der beskæftiger udstillingen. 28. Springrytterne fra rideklubben har i week-enden været til distriktsstævne i Gudenådalens Rideklub. De klarede sig over al forventning. + Ringkjøbingafdelingen af bilfirmaet Ejner Hessel har fået en stor ordre til bybusselskabet i Aalborg. Det er lave vogne, og man venter eventuelt ordre til andre byer. Vognene kan også indstilles til kørestole. + Skole- og socialudvalget i amtskommunen står for en større udgift til ca. 2 mill.kr. til renovering af MSM-værkstedet på Byskellet. Rapporten om bygningernes tilstand foreligger nu. 29. Badmintoneliten til Ringkjøbing. Nu er der mulighed for at se Vestjyllands bedste badmintonspillere i aktion i ROFI-Centret. Der kommer hold fra Hurup i nord til Esbjerg i syd og Sunds i øst. + Axel Øllgaard forbliver byrådsmedlem for kommunens Konservative Vælgerforening. Han var ellers truet med eksklusion. Han slap, da den gamle bestyrelse gik af. 30. På Landbogården i Ringkjøbing er der kursus for 16 landmænd og kvinder, der vil lære mere om EDB. Det er jo ikke tilstrækkeligt kun at købe en computer. Man må også lære, hvad den kan bruges til i det daglige. 31. For at sætte gang i byggesektoren vil Amtskommunen til sommer sætte gang i renoveringen af Ringkjøbing sygehus. Der må i år bruges 1,5 mill.kr. til byggeriet. + De 7 biler til kommunens hjemmepleje, der var licitation på forleden, blev som den billigste tildelt John Møller Jensen fra Toyota.

Jubilæum: 1. Jørgen Tornsberg, Hasselvej 12,40 år i Folkeskolen. + Niels O. M. Jensen, Bygvænget 8, 25 år som kirkesanger i No Kirke.

Guldbryllup: 18. Poul Astrup Hansen og hustru Magda, Kronager 7.

Fødselsdag: 3. Assurandør Bent M. Jensen, Markskellet 5, 50 år. + 15. Betty Andersen, Østre Allé 4, 60 år. + 16. Marius Gadgaard, Søibergsvej 2B, 90 år. + 22. Holger Dolby, Grønnegade 25, 75 år. + 23. Maren Harborg, Herningvej 65, 70 år. + 27. Sonja Rasmussen, Damtoften 14, 50 år. + Ole Klokker, Husby Klitvej 3, 60 år.

Døde: 5. Niels Eskildsen Halkjær. + 6. Rita Hansen. + 7. Johanne Poulsen. + 9. Peter M. Kjær. + 16. Kristian Ddsvad Jakobsen. + Kristian Malthe Jakobsen. + 25. Grethe Holm. + 28. Ib Bune. + 31. Jens Smedegaard.

 

FEBRUAR

I. Jeppe Jørgensen, Højmark, er valgt til ny formand for Ringkjøbing/Ulfborgegnens Landboungdom. Han afløser Asger Krogsgaard, Holmsland, der trak sig tilbage. + Der var kun to ansøgere til stillingen som ledende hjemmesygeplejerske for Ringkjøbing Kommune. 3. RIF-talenter hentede 2 gange bronze ved indendørsmesterskaberne i Marselisborghallen i Århus. Marie Møller fik medalje i kuglestød og René Sinkjær i højdespring for drenge 4. Landboforeningens formand Jens Kirk bliver 50 år. Trods alle de møder, han må deltage i, tager han sig tid til at fejre dagen. Jens Kirk har altid en mening, og den holder han fast ved. Med 300 kreaturer i stald kan han næsten hver dag hilse på en nyfødt kalv. Hans foretrukne fritidsinteresse er cykelture i omegnen. + En af Ringkjøbings markante personligheder, fhv. manufakturhandler Ludvig Hertz, er død 83 år. I november var han så uheldig at falde i glatføre, og dette fald overvandt han ikke. 5. I dag er det overlæge Ebbe Fuglsangs 50 års fødselsdag. Han har siden 1981 været administrerende overlæge på sygehuset. Forøvrigt har han på mange måder markeret sig i byens liv. Han er således formand for menighedsrådet og er engageret i politik for partiet Venstre. + Ringkjøbing Kunstforening har fået ny formand. Det er Thorkild Holm, og han vil byde på kunstneriske oplevelser af høj kvalitet. 7. Uno-X på Herningvej har i den sidste uges tid undergået en forandring, så det nu er blevet til en Hydrostation. Det er sket, fordi Hydro efter købet af Uno-X har ændret navn for at give kunderne en bedre landsmæssig dækning. + Politimester Jens Bollerup Olufsen, Ringkjøbing er blevet Ridder af Dannebrog. 8. Handelsskolen starter uddannelsen af 15 landbrugsvikarer efter vinterferien. + Turistforeningen har en ny brochure for cykeltur fra Ringkjøbing til Stauning og tilbage igen. Brochuren fortæller om, hvad man ser undervejs og hvilken rute, man skal følge, når man når frem til vejkryds. II. Ringkjøbing Amts Venstre har oprettet et udvalg til kulegravning af ældrepolitikken. Overlæge Ebbe Fuglsang er formand for det ny udvalg, som har holdt sit første møde. + Skulpturen af skrotjern lavet af Otto Schelin, Hvingel, er afsløret på Nordsøværftet. Skulpturen er ophængt ved frokoststuen, hvor medarbejderne kan glæde sig over skiftende udstillinger. + Ringkøbing Surfklub får nu tag over hovedet ved Sorte Bakker. Et længe næret ønske om et klubhus er opfyldt. + Ca. 100 medlemmer i Guldalderklubben hørte Kirsten Laubjerg fortælle meget humoristisk om, hvordan det var at være bondekone på Thyholm i 1950'erne. 12. Med udgangen af februar slutter H. B. Jensen sit kafferisteri i Nørregade. Han har solgt dette til Herning Kafferisteri ApS. 13. Hover/Torsted nye friskole kommer til at ligge i Torsted, hvad forældre med skolesøgende børn har tilkendegivet. + Vejdirektoratet har besluttet, at den sorte plet ved Ringvejskrydset Herningvej-Ndr./Sdr. Ringvej skal vaskes hvid via en rundkørsel. + Indre Mission forøgede på generalforsamlingen sin bestyrelse med eet medlem. Det blev Ole Dam Larsen, der blev valgt. Der var genvalg af Connie Kappelgaard og Hanne Engmark. 15. Margit Foged, Velling, har udformet en ældrepolitik. Man skulle selv have lov til at bestemme, hvornår man ville gå på pension, have penge og selv administrere dem. Hun har lavet en plakat om en værdig alderdom. 17. Byrådsmedlem Hans Damgaard får nu medhold i, at der var fejl i procedurerne om skolerne. Et er dog givet, skolelukningerne står ved magt. Kommunen må godt sælge de lukkede skoler til friskoler uden offentlig omvej. + Radio Ringkjøbing køber den tidligere børnehave Tusindfryd til hovedkvarter og regner med at være klar til at sende herfra til maj. 18. 110 medlemmer deltog i Guldalderklubben, hvor John Larsen, Ulfborg, fortalte og viste lysbilleder fra Ægypten. Deltagerne fik et godt glimt af Ægyptens historie i oldtiden. 19. Der anlægges ikke mange nye veje, men nu i den koldeste del af vinteren er Vejvæsenet ved at lave en grusbelagt vej fra Bregnevej til Vejskillingen. + Landbobanken har i 1991 haft endnu et rekordår, oplyser bankdirektør B. Naur. Han kalder det en særdeles tilfredsstillende udvikling. + 70 blæsere fra hele amtet har meldt sig til amtsharmoniorkesterstævne. Leder er Lars-Ole Vestergaard, Ringkjøbing. 20. Friske tal dokumenterer, at den nye vagtlægeordning virker efter hensigten. Patienterne tilkalder natlægen så sjældent, at lægerne flere steder i landet knap ved, hvad de skal få tiden til at gå med. + Ringkjøbing Bank kom dårligt ud af 1991 med et underskud på 14,3 mill.kr. Det fremgår af bankens regnskab, der blev offentliggjort i dag. 21. På Rindum Plejehjems Støtteforenings generalforsamling blev det vedtaget at holde høns og lave en hønsegård til glæde for klienterne og børnehaver, der kommer på besøg. + LOF Ringkjøbing holder udstilling af elevarbejder i rådhushallen. Skoleleder Kurt Johansen regner med, at hele rådhushallen bliver fyldt med spændende ting, kjolesyning, oliemaling, porcelænsmaling, blomsterbinding m.m. 22. Den 30-årige Anette Kornberg, Ringkjøbing, overtager 1. marts Blomsterland på Holstebrovej 82 i Rindum. Hun vil udvikle den til en velassorteret planteskole. 24. Utroligt godt musikstævne på Vestjyllands Højskole. Det blev til et 70 mands orkester i alle aldre og med alle slags musikinstrumenter. Leder var Lars-Ole Vestergaard. Der var mere end 100 tilhørere. 25. Landbobankens direktør Bent Naur er ikke i tvivl om, at bankens succes bl.a. skyldes, at bankens forretninger foregår i det nære område. Lokalkendskab er nøgleordet for succesbanker. 26. Isærerne i Ringkjøbing går nu i aktion for at få forpurret byVenstres forslag om at forære de ledige skoler til de seks friskoler. + Ringkjøbing Ungdomsgård er nu færdig med nybyggeriet og fejrer det med officiel åbning med kransekage og portvin til de voksne og fastelavnsboller til børn og unge. + Nykredit har igen skænket en skulptur til byen. Skulpturen skal opstilles på en plæne i Boligforeningens nyeste afdeling på Baneledet. Vardekunstneren Niels Aage Schmidt har fremstillet kunstværket ligesom det sidste Nykredit skænkede byen. + Kunstforeningen har netop sendt en ny brochure på gaden med et smukt forsidemotiv af kunstneren Henrik Have fra No. 27. Sejlklubben ønsker flere medlemmer, og derfor besluttede man på generalforsamlingen at sætte kontingentet ned for de medlemmer, der ikke er bådejere. 27. ROFIs skytteafdeling havde 20 deltagere med, da der i week-enden blev holdt åbent stævne i Grindsted med 120 deltagere. Skytterne havde flotte resultater med hjem. + Efter 25 år som medlem af bestyrelsen for Ringkjøbing Venstre besluttede fhv. borgmester Niels Skytte at forlade sin post. Det skete på foreningens generalforsamling, hvor han blev erstattet af skoleinspektør Jens Ole Blak. De øvrige valg var genvalg. 28. Familieaften på Borgen havde Agnes Ladegaard som taler. Hun fortalte om de to disciple, der ikke kendte Jesus, før han sad til bords med dem og brød brødet. Jesus vil leve livet med os. Han har omsorg for os, som han havde det for de disciple, der ikke kendte ham. Aase Rigstrup, der også talte, sluttede med, at vi skulle takke Jesus for det, han har gjort for os i vort sted. + Søndagsskolen indbyder til fastelavnsfest på Borgen. Der er indendørs tøndeslagning og tale ved adjunkt Leif Jepsen fra Det kristne Gymnasium.

Jubilæum: 1. Redaktionssekretær Flemming Nordenhof, Vejskillingen 12B, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. + 6. Prokurist Poul Erik Pilgaard, 25 år i Unibank. + 14. Henning Larsen, Skelbækvej 5, 25 år ved fjernvarmeværket. + 16. Ejgil Pedersen, 25 år hos A. V. Vejgaard. + 27. Kaj Pedersen, Ulfborg, 25 år ved Kjeldsens Tømmerhandel.

Sølvbryllup: 4. Niels Martinsen og hustru Astrid, Heboltoft 125. Guldbryllup: 1. Jens Sørensen og hustru Johanne, Poppelvej 11.

Fødselsdag: 5. Overlæge Ebbe Fuglsang, Fjordallé 18, 50 år. + 7. Aksel Holmstrup, Nørregade 6,70 år. + 21. Inger Høegsberg, Bækvej 3,50 år. + 22. Johannes H. Pedersen, Rindumvej 34,60 år. + 24. Per Schouenborg Nielsen, Kirkebakken 10, 50 år.

Døde: 1. Nanna Jensen. + Ludvig Hertz. + 4. Kristian Dahl Christiansen. + 9. Severine (Susi) Høgsberg. + 18. Johan Kær. + 25. Andrea Overgaard. + 29. Agnes Hansgaard.

 

MARTS

2. Landbobanken holdt generalforsamling i ROFI-Centret. Deltagerantallet var som sidste år ca. 2000. Det er den største forsamling under eet tag i byen. Direktør Bent Naur aflagde regnskab og meddelte, at året var gået forrygende godt. Antallet af medarbejdere er forøget i 1991 i modsætning til andre bankers fyringer. + Formanden for Vesterhavshallen, Aage Kjelstrup, håber, at der kan tjenes lidt penge på at leje cafeteriet i svømmehallen ud til generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.m. 3. Efter byrådets timelange forhandlinger blev det sent i aftes besluttet at bevare undervisningen på to af de skoler, der skulle have været lukket fra næste skoleår. Det er Stadil og Højmark skoler. + Amtsborgmester Anton Kristensen har været hos Dronningen for at takke for det tildelte Ridderkors. + Musikskolens blæsere holder koncert i Rådhushallen under ledelse af Lars-Ole Vestergaard. Det er musikskolens 35 mand store harmoniorkester, der byder på forskellige instrumenter. + Der var fin stemning, da Guldalderklubben holdt fastelavnsfest i Rindum Sognegård. Sølvdamerne havde pyntet bordene fint, og der var lækre fastelavnsboller til kaffen. Tim Spillemandslag leverede musik til underholdning og for de, der ville danse. 4. Bejder Garn på Torvet 12 lukker. Forretningen har eksisteret siden 1960 og fra 1984 har forretningens indehaver været Solvejg Knudsen. Hun har været ansat hos Bejder i 22 år. + Ringkjøbing Fotoklub har i Rådhushallen til 13. marts sin største udstilling med 90 billeder. 5. Ringkjøbing arrest har hidtil fået mad fra Rindum plejehjem. Det er slut med udgangen af august 1992. Arresten skal derefter have dybfrostmad fra Sønder Omme. + Den hidtidige leder af Rindum plejehjem, Birgit Worm, er udnævnt til ledende hjemmesygepjejerske fra 1. februar. + Kirkegården har oprettet en ny afdeling med de gamle og bevaringsværdige gravsten. 6. Hotel Fjordgården har 25 års jubilæum. I dag har Fjordgården 87 dejlige værelser, der netop er restaurerede og har alle moderne faciliteter. Direktør Poul Jacobsen har den daglige ledelse. Der har aldrig været averteret efter medarbejdere, nye er altid kommet af sig selv. + Niels Jørgen Lauridsen er nyudnævnt afdelingsleder i LP Music, der er flyttet til nye lokaler i Torvet 8E ved siden af Unibank. + Hobby Hjørnet er flyttet fra Østerport til Nygade 10B. Elsebeth Engmark vil der få bedre plads til de mange spændende ting. 10. Kommunens skolestruktur er vedtaget med alle stemmer for og ingen imod. Det var en god kompromisløsning for kommunen. + RIF-kasserer Henning Bro glæder sig over regnskabet i år. Det har vist overskud i forhold til tidligere år. 11. Ringkjøbing Jægerforbund har afholdt lokal markprøve for stående jagthunde. Der blev konkurreret i to klasser, og vinder af unghundeklassen med 8 deltagere blev Henrik S. Nielsen. Førerpokalen gik til Michael Jensen med den ruhårede hønsehund Dino. 12. På Unibanks aktionærmøde fastslog direktøren for Unibank, K. Møller Nielsen, at Unibank havde haft et tilfredsstillende år. Tab og hensættelser er mere end halveret i forhold til 1990. + Tre af Unibanks medarbejdere kunne i 1991 fejre 25 års jubilæum. Det var assistent Karen-Lis Kirk, fuldmægtig Jørgen Ørskov og prokurist Poul E. Pilgaard. + Ringkjøbing skal have en ny politikommissær. Den nuværende indehaver af stillingen Karlo Villadsen træder tilbage af helbredshensyn. 13. På en mark i Hvingel går 20 søer rundt og roder i den våde forårsjord. Det er begyndelsen til et af de nye anlæg for fritgående svin i Vestjylland. Jens Gade Holm fra No er manden med de første prøver. + Byrådet har besluttet at udvide lokalplanen, så der bliver plads til Rindum SU's kommende 2 boldbaner på egen jord. 14. På Medborgerhusets generalforsamling fremførte formanden, Signe Sannom, at huset var alt for lille til de mange aktiviteter, der ofte må flytte til andre lokaler. Hvis det kunne være sådan, at man kunne tage sine børn med, ville det jo være et fælles hus. Efterhånden har Medborgerhuset slået rod i Ringkjøbingfolk som noget uundværligt. + Kunstforeningen har af fru Thyra Holm fået tilbudt Uldspinderiet til permanent udstilling af kunst. En anden mulighed var den gamle remisse fra Ørnhøjbanen. Det blev dog ikke godkendt. 16. For en gang skyld blev det en rigtig vinterweek-end, så børnene kunne få en kælketur. Den første i denne »vinter«. + Det meget kolde vejr sidste forår bevirkede, at roklubben kun nåede at ro 13.800 km mod 20.000 året før. Klubben har købt en ny båd, der skal døbes, når den nye sæson starter den 5. april.+ Apoteker Poul Horsbøl viser nu stolt den store ombygning og modernisering af lokalerne. Det eneste, der nu mangler, er den udvendige trappe. 17. SodaStream lancerer nu en ny slags maskiner til sodavand, Gemini, det gør det lettere for familien at lave sodavand og dansk vand. + Gården har i år igen fået fantastisk støtte til det årlige bankospil. Der er givet 1629 gevinster, så der er stor chanse for gevinst. 18. På Ringkjøbing Banks generalforsamling meddelte bankdirektør Mogens Svensson, at banken har ændret kurs, så man ikke mere risikerer nye, store tab. Underskuddet i fjor på godt 14 mill.kr. blev mødt med kritiske røster i en kort debat efter formandens beretning. Derefter fortsatte generalforsamlingens 800 deltagere med spisning og hyggeligt samvær. Generalforsamlingen foregik i Vesterhavshallen. 19. Else og Harry Sudergaard har været i Nepal for at plante træer for det danske spejderkorps u-landsprojekt i Nepal. Ægteparret er nu kommet hjem for en tid og rejser rundt og fortæller om spejdernes projekt for at få andre til at tage med, når de igen tager ud. 20. Ringkjøbing Gymnasium har fået 140 ansøgninger om optagelse i l.G til næste skoleår. Det er det hidtil største antal i gymnasiets historie. + Hotel Fjordgården holdt fødselsdagsfest for byens børnehaver. Det var i anledning af hotellets 25 års jubilæum. Det foregik i restauranten, hvor der var dækket op til de mange børn. Først blev der budt på underholdning og derefter på et lækkert fødselsdagsbord. 21. To orgelentusiaster er i gang med at skaffe oplysninger om et af byens gamle erhverv, pibeorgelbygning. De håber at samle så mange oplysninger, at der kan blive en artikel om Joh. P. Andresens kirkeorgelproduktion. 23. På generalforsamlingen for Ældre Sagen blev det fastslået, at de ældre må hjælpe den svagere gruppe. 60 var mødt til generalforsamling i Dagcentret i Grønnegade. Ældre Sagen har 883 medlemmer. + De 3 unge klavertalenter fra Ringkjøbing deltog i week-enden i den landsomfattende Steinwaykonkurrence i Odd Fellow Palæet i København. De 3 konkurrerede med 60 andre unge i alderen 8-19 år. 24. Formanden for Fjernvarmeværket oplyste ved generalforsamlingen, at de børnesygdomme, der forekom på det gasdrevne kraftvarmeværk ved Kongevejen i 1990, nu er overstået. Tilstrømningen til Fjernvarmeværkets generalforsamling på Hotel Fjordgården var den største i ti år med 170 deltagere, men den forløb roligt, og der var heller ikke noget uventet ved valgene. Regnskabet blev gennemgået af revisor Ernst Husted, og det sluttede med et overskud på 463.000 kr., der blev overført til næste år. 26. Kommunen invaderes inden længe af en flok arkitektstuderende, der blandt andet skal registrere alle enkeltbygninger opført før 1940. Deres arbejde skal indgå i et kommuneatlas for Ringkjøbing. Samtidig med dette arbejde er der generalforsamling i Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing by og omegns Særpræg. Efter formandens beretning blev regnskabet gennemgået. Det viste et overskud på 1227 kr. Det blev vedtaget at sætte kontingentet op til 75 kr. + Det er længe siden, Ringkjøbing og Omegns Havekreds har haft så mange deltagere, nemlig 63, i ROFl-Centrets Anneks for at høre konsulent Olav Nissen fortælle om årets gang i haven og grænselandets natur. + I forventning om, at storken skal slå sig ned på egnen, er der lavet en fin storkerede i Tim og på Rindumgaard, ligesom reden på Hotel Fjordgården er ved at være klar. Der er gode muligheder for føde i omegnen. + ROFI må bruge 5 haller, når omkring 400 badmintonspillere fra hele landet skal have afviklet landsstævnet + Forsøget på at få skabt en lokal afdeling af Diabetesforeningen her i området er lykkedes. 27. Ringkjøbing Installationsforretning er nu færdig med flytning fra havnen til Smedegade 5. Indehaveren Flemming Damgaard og hans personale har nu fået tingene på plads. + Radio Ringkjøbings Lytterforening havde et godt år i 1991, idet overskuddet steg fra 190.000 til 221.000 kr. Af regnskabet fremgik det, at kontingentet udgør 150.000 kr. af de samlede indtægter på 400.000 kr. Overskuddet ved bingo er 85.000 kr., så det er en vigtig indtægtskilde. Hele overskuddet bruges som hjælp til de forskellige radioer. Til slut meddeles, at alle valg var genvalg. 28. Den nye produktionsskole i Ringkjøbing er kommet flyvende fra start allerede før den offentlige indvielse. Skolen har fået en kolossal opbakning fra erhvervslivet. De unge fra skolen kan ikke bare gå, de skal ud at lave noget. + Der var 140 deltagere til Indre Missions synge-sammen arrangement på Borgen. Vibeke Gravesen bød velkommen og sagde, at vi alle er udstyret med et pas til himmelen. Dette fik vi i vor dåb og skal tage imod det i tro på Jesus. Aftenen stod i Lovsangens tegn med mange fællessange, børnekor og voksenkor. Aftenens taler var Steen Mortensen fra Bramminge Efterskole. + Ringkjøbing har fået ishockeyklub. Deterunge mennesker fra byen, der lejer hallen i Herning. Samtidig bliver Restaurant Røgeriet gjort til klubhus. 30. Røde Kors i Ringkjøbing har nu 865 medlemmer. Ringkjøbingafdelingen bidrog med 72.000 kr. til Røde Kors' katastrofefond. 865 medlemmer er en positiv fremgang, men man opfordrer endnu flere til at tegne sig som medlemmer. Man håber som noget nyt at kunne sende børn på ferielejr. Landsindsamlingen gav sidste år 14 mill. kr. og heraf 42.000 kr. fra Ringkjøbing Kommune. 31. Man skal være oppe i årene for at komme på plejehjem i Ringkjøbing. 82,2 år i gennemsnit har socialforvaltningen regnet ud.

Jubilæum: 13. Viggo Hvistendahl, Brogårdsvænget 57,25 år som værkfører hos G. Bech-Hansen.

Bryllup: 7. Anni Bang og Jesper Jensen. + 14. Lissi Ibsen og Erik Hykkelbjerg, Lem.

Sølvbryllup: 18. Kent Jacobsen og hustru Annemette, Langelandsgade 87. + 23. Karsten Akselsen og hustru Yvonne, Ringkjøbing. + 25. Eli Bæk og hustru Hanne, Bygvænget 10. + Svend Dybdahl og hustru Ilse, Blomstervænget 36.

Fødselsdag: 6. Jens Kirk, Ringkjøbing Plejehjem, 80 år. + 8. Elva Heikoop, Pilevej 6,60 år. +12. Emma Højmose, Smedegade 26, 50 år. +16. Kjeld Schødts, Mølhøj 19, 60 år. + 17. Herreekviperingshandler Bent Kærgaard, 60 år. + 19. Birgit Knudsen, Kærsangervej 5, 50 år. + 27. Anna Christiansen, Kappelhøj, 60 år. + 30. Carl V. Pedersen, Byskellet 24, 70 år. + 31. Marta Husted, Kirkebakken 12, 75 år.

Døde: 8. Kirstine Graversen. + 9. Sofie Lovise Knudsen. + 23. Henry Jensen.

 

APRIL

1. De lokale Lionsklubbers julelotteri gav i 1991 et flot overskud på 320.829 kr. + I Rindum Sognegård, hvor Else Marie Nielsen indtil for nylig serverede kaffe vil der snart blive serveret mælk for børnene fra skolefritidsordningen. + Kunstneren Henrik Have, No, har foræret en flot plakat til Fjordvang. Det er meningen den over hele landet skal være med til at slå et slag for Fjordvang Ungdomsskole. + Inger Hintze har købt Fjordcentrets Grill og Cafeteria af Lis og Torben Axelsen. 2. Forstander på Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium, Leif Engelsbak, er fratrådt på grund af svigtende helbred. Formanden, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, er fratrådt på grund af for stort arbejdspres. 3. Millionordre til Polen. Kompensatorfabrikken Bredan har vundet en betydningsfuld, international licitation om renovering og udbygning af fjernvarmenettet i Polen. Det er flere års bearbejdning af det polske marked, der nu har sikret den hidtil største eksportsucces. Det er en ordre på 10 mill. kr. 4. Ringkjøbing Produktionsskole blev indviet. Væggene og lokalerne er dekoreret at kunstneren Henrik Have. + Når roklubben søndag formiddag har standerhejsning, døbes der også en ny båd, der fik navnet Smelten. Klubben havde i forvejen en båd ved navn Helten, så man foretrak at holde relationen til vandet. Det er en begivenhed, da det er længe siden, klubben har købt nyt. Desuden er det en gigbåd - en helt ny bådtype. 7. Endnu engang er det lykkedes for Ringkjøbing Plejehjem at få fuldt hus til loppemarked. Formanden for Plejehjemmets Venner fortalte, at der lørdag kom 500-600 gæster i løbet af dagen. Overskuddet er stillet i bero, indtil man er klar over, hvad pengene skal bruges til. + Børge Juhl Thomasen starter skotøjsforretning i den tidligere genbrugsforretning i Østergade. 8. Vægterne er et af turistforeningens trækplastre. Vægterlauget er udvidet fra to til ni og vil hver aften i 2 måneder gå gennem byens gader. De vil ikke være ked af at få følgeskab på deres aftentur. + Ringkjøbinggarden fik rekordoverskud ved det store bankospil, der havde samlet omkring 1000 mennesker i ROFI-Centret. Der blev 65.700 kr. ud af mange timers forberedelse. 9. Efter nogen debat i byrådet blev det vedtaget at overdrage sognegårde og forsamlingshuse til de enkelte lokalsamfund for een krone pr. hus. + Tonny Bank Olesen, souchef i skatteforvaltningen, bliver skatteinspektør, når Børge Andersen går på pension. 11. En travl dag med flyttedag på stationen i den gamle bygning. Kiosken flyttes til det nyindrettede lokale i den gamle ventesal, og billetsalget flytter til kioskens tidligere lokale, der har fået nyt og flot inventar. 13. ROFIs 25 års jubilæumsfest blev præcis den jubilæumsfest, der på forhånd var lagt op til. Dagen startede festligt med reception i hallen for selve foreningen og for de to bestyrelsesmedlemmer, der også fejrede jubilæum. Det er Tage Carlsen, formand gennem alle årene, og Jens Kr. Øllgaard. Masser af mennesker kiggede ind for at sige til lykke og aflevere gaver, bl.a. fik ROFI en fane af den lokale afdeling af Danmarkssamfundet, overrakt af Else Sudergaard. + 134 hunde fra hele landet var med, da schæferhundeklubbens Ringkjøbingkreds i weekenden var vært for et stort skue og hvalpeshow. 15. Formanden for ROFI, Tage Carlsen, har fået tildelt guldnålen.Det er højeste udmærkelse for 25 års lokalt, nationalt og internationalt arbejde. Guldnålen uddeles kun hvert femte år. + Svømmepigen Britta Vestergaard løb med førstepræmien på 4000 kr., da det første svømmepengestævne i Danmark blev afviklet i week-enden. 18. Ringkjøbing er en lille og gammel by med mange små smutveje. Når ombygningen af Orla Albæks tidligere møbelforretning er færdig, er der en ny gangsti mellem Reberbanen og Østergade. Gennem mejerigrunden er der også en slippe, og ikke at forglemme den lille sti mellem P-pladsen fra den gamle amtstue og Nørregade. Mange flere smutveje kan sikkert opdages, hvis man til fods begiver sig ud i byen. + Svend Dybdal, RAF-biler, overrakte gave og en stor frugtkurv, da Birgitte og Hans Valdbjørn Christensen købte bil nr. 10 i løbet af 25 år. De har alle været af den samme type. 22. Tennisklubben har i det forløbne år haft 569 medlemmer mod 589 sidste år, hvilket er tilfredsstillende i forhold til byens størrelse. 23. Marie Wieses mindefond har uddelt de første legatportioner på 1000 og 3000 kr. til unge indenfor handels-/håndværkerfaget. 9 unge modtog legatet. 24. Arkitekt Hans Råbjerg er blevet formand for Turistforeningen. Han afløser Just Justesen, der har haft posten i 3 år. + Kommunen holder jubilæums- og afskedsreception for skatteinspektør Børge Andersen, der kan fejre sit 50 års jubilæum ved kommunens administration. 25. Kunstforeningens nye, dynamiske formand Thorkild Holm vil have Kunstforeningen placeret på det kunstneriske Danmarkskort, men det er dyrt. 28. I en fælles dom fra boligretten nedsættes huslejen i fem moderne lejemål i Ringkjøbing med 200 kr. pr. måned. + Ringkjøbing Amtsråd holder reception for den nye amtsborgmester Søren Erik Kristensen. Det er en erfaren chef, der her præsenteres for borgerne. + Statsamtmand Thomas Opstrup var i audiens hos dronningen for at takke for udnævnelsen til kommandør af Dannebrogsordenen. + 29. På ROFIs generalforsamling fastslog ROFls formand Tage Carlsen, at Centret er blevet en bragende succes. Det første år gik så godt, at man er spændtpå, omdetvilfortsætte.Statistikkenfortæller.atderharværetmere end 8500 i Centret i løbet af en uge i højsæsonen for at deltage i aktiviteterne, der er yderst forskellige. De største indtægter er lokalelejen, der er steget til 1,2 mio. mod 737.000 sidste år. Tage Carlsen meddelte, at nu er der 3581 udøvere. 30. Ringkjøbing og Omegns Sportsfiskerforening har i flere år sat ørredyngel ud i Hover Å. Nu lader det til, at man med held kan fange fisk af passende størrelse. + Ringkjøbing Surf- og Skiklub har fået nyt klubhus ved Sorte Bakker. I begyndelsen af maj er det færdigt til at blive taget i brug.

Jubilæum: 3. Jørgen Mulbjerg, 25 år hos Orla Albæk, Vesterled 19.

Sølvbryllup: 8. Henning Christensen og hustru Tove, Fjordallé 20. + 15. Svend Halkjær og hustru Stinne, Holmegårdsvej 7. + 21. Henning Slyk og hustru Birthe, Herningvej 69. + 22. Niels Juul Pedersen og hustru Hanne, Heboltoft 92.

Fødselsdag: 4. Ingeborg Ahle, Luleåvej 8,60 år. +13. Assurandør Aage Pedersen, Kløvervænget, 70 år. + Henning Jensen, Hvashøj 19, 60 år. + 19. Poul Dalby Andersen, Los Angeles, USA, 70 år. + 22. Frugtgrosserer L. Knudsen, Herningvej 38,50 år.

Døde: 2. Carlo Wounlund. +18. Laurids Christian Møller. + 22. Johanne Nielsen.

 

MAJ

1. Socialdemokraterne fejrer 1. maj med optog og musik fra Torvet til festpladsen i Alkjær Lukke. Velkomst skete ved FO-formand Mogens Frankjær, hvorefter der var forskellige talere. + I dag er der forårskoncert på Det kristne Gymnasium. Rektor Kappelgaard undertegner arrangementet. + Rideklubbens store ridestævne regnede næsten væk, men blev trods alt gennemført med hjælp af omegnens rideklubber. På 2 dage startede 250 ekvipager, og om natten var 80 fremmede heste opstaldet. 2. Indre Missions sidste familiemøde på Borgen blev i høj grad præget af gensynet med missionærfamilien Petersen, der er vendt hjem på orlov fra deres gerning i Botswana i det sydlige Afrika. + 4. Ringkjøbing Marchforening holdt årets store arrangement, nemlig Ringkjøbingmarchen med deltagelse af 135. 7. Sejlklubben tog hul på rækken af onsdagssejladser. Starten blev både kold og frisk. Kun 13 af 28 mulige stillede op til start. 8. FN Taxi i Ringkjøbing går sammen med Skjern og Herning Taxi om at betjene kunder fra området her, der skal flyve fra Karup Lufthavn. + Lystfiskerne var måske ikke snu nok, for det var småt med indvejede fisk 1 april måned til Intersports fiskekonkurrence. 9. Søndag formiddag startede Fjordløbet med 300 deltagere. Det er 13. gang, og alle fra de mindste til 80 år kan være med. Det er RIF, der er arrangør af dette motionsløb, som er et af højdepunkterne i byens idrætsliv. Nr. 1 og 2 var fra Århus, men nr. 3, Rie Gade Pedersen, er fra Ringkjøbing. 11. Ved Garderforeningens 75 års jubilæumsfest i Ringkjøbing deltog Lau Slott-Petersen, Fjordsiden 3, Vedersø, med sine 3 sønner, som blev indmeldt i foreningen samme dag. Formanden Peder Noe, No gi. station, blev ved festen udnævnt til æresmedlem. + Der var masser at kigge på for knallertentusiaster, da Vestjydsk Veteranknallert Klub holdt vurderingsløb i Ringkjøbing. Mange køretøjer blev stillet op til vurdering på banegårdspladsen. Efter vurderingen tøffede man så i flok til Veteranflymuseet i Stauning, hvor man kiggede på andet gammelt, mekanisk kram. En dejlig dag for veteranentusiaster. + Der blev virkelig budt på et overflødighedshorn, da Musikskolen søndag holdt forårskoncert i Vesterhavshallen, der var fuldt optaget. 12. Svend Aage Albertsen fører tilsyn med genbrugspladsen i Ringkjøbing. Ringkøbingenserne er gode til at sortere affald. Affald, der ikke er plads til i affaldssækkene, må de selv køre på genbruspladsen. + Indsamlingen til Røde Kors gav i kommunen 27.000 kr., lidt mindre end sidste år. + Ringkjøbings nye politikommissær vil fremtidigt hedde Knud Jensen. Han flytter fra Esbjerg til Ringkjøbing. 13. Turistforeningen indbyder til jubeldage på Torvet. Turistforeningen for Ringkjøbing og Omegn fylder i år 80 år, og det vil blive markeret med alle mulige aktiviteter på Torvet. + Sommerland West åbner St. Bededag sin sæson med tre nye ting. Et nyt cafeteria, et center med nye speedbåde og Super Marioland. 14. Bevaringsforeningen opfordrer borgerne til at være med til at vælge de bygninger i kommunen, der skal have bevaringspriser. Det sker i samarbejde med Ringkjøbing Amts Dagblad. 11 velholdte bygninger skal dyste om årets bevaringspris. + Ejerskifte på Stoffers Bar i Algade i Ringkjøbing. Den nye indehaver efter Ann Sivertsen og Rudolf Andersen er Ingrid Andersson. Hun har haft forskellige jobs på søen, men er nu tilbage i Ringkjøbing. 16. En af dansk parlamentarismes fædre, venstremanden J. C. Christensens tidligere bolig i Hee blev indviet som mindehus. 19. Skov og Naturstyrelsen betegner fæstningsanlæggene i Houvig som enestående i Europa. Derfor mener styrelsen, at anlæggene bør gøres tilgængelige for offentligheden på en mere forbrugervenlig måde, end det er tilfældet i dag. + Der var betydelig interesse for at lære mere om kompostering, da kommunen holdt kompostdag på genbrugspladsen. Man kunne se kompostkværne og flishuggere i aktion. Der var mulighed for at deltage i en kompostquiz med rødvin som præmie. + En 9. klasse fra Ringkjøbings finske venskabsby Kemi rullede i en stor bus med 50 elever og lærere op foran byens rådhus, hvor de blev modtaget af borgmester Hans M. Jensen. Videre blev de kørt til Kronhedens Lejrskole, hvor de skulle opholde sig. 20. Uldkræmmeren er navnet på den nye butik på Torvet 12, der netop er åbnet i Bejder Garns gamle lokaler. 21. Ringkjøbing kommune blev kåret som årets naturgaskommune af Naturgas Midt/ Nord. + Anna Marie Vedsted opdrætter papillonhunde i verdensklasse. Hun har bevist det før, men er nu kommet hjem fra verdensudstilling i Valencia med endnu to verdensvindere, så nu er der 4 i hjemmet på Tromsøvej. 25. Albækgården hedder Boligforeningens nye afdeling i Østergade med 14 boliger, klar ti! at flytte ind 1. juni. 26. To busser med 80 medlemmer af Ringkjøbing Amtsharmoniorkester med forældre og pårørende har været i København for at spille på Tivolis plæne i anledning af Musikskolernes dag. Man nåede frem klokken 12.30, og klokken 16.30 var der på plænen samlet 60.000 tilskuere, så alle var godt varme. Orkesterlederen var godt tilfreds med præstationen af det sammenbragte orkester. Det gik over al forventning. Hjemkomst mandag morgen kl. 01. Alle dødtrætte. + Danmarks Civile Hundeførerforening havde kredsstævne på Ndr. Ringvej i Ringkjøbing. 70 hunde med førere havde sat hinanden stævne for at finde kredsens bedste hunde. Man samlede points, så hundene efterhånden kunne rykke op i en højere klasse. + Ringkjøbing Tennisklubs førstchold fik en perfekt start på sæsonen, da Herning blev besejret 7-3 i hjemmekampen i serie I. + Ringkjøbing Købstads 550-års jubilæumsmedalje kan bestilles i sølv for 200 kr. Byvåbnet er på den ene side. 27. Det danske kongehus vil i fremtiden hver jul kunne nyde glæderne ved en god, røget helt fra Ringkjøbing Fjord. Prins Henrik prøvesmagte den på Fiskerimessen. + Helge Meyer starter Kroatienaktion. Han kører selv til krigskaos i det tidligere Jugoslavien. Det er tøj og førstehjælpsudstyr, det drejer sig om. Han har allerede været af sted een gang. 29. Lørdag eftermiddag blev den gamle skorsten ved V. Strandgades Bageri sprængt væk. 30. ROFIs Tour de Pedal har haft 5000 ude at cykle. Det giver en tredieplads på landsbasis. + DSB flyttede i nat sine kontorer fra pavillonen på perronen til det nye, moderne stationskontor.

Bryllup: 16. Christel Thomsen og Jesper Søndermark Jensen. Sølvbryllup: 13. Gunner Sangill og hustru Else, Ternevej 4. Diamantbryllup: 22. Georg Olsen og hustru Bodil, Damtoften 32.

Fødselsdag: 5. Ketty Lauridsen, Skolevænget 9,70 år. + Tove Eriksen, Strandvænget 3,70 år. + 8. Svend Aage Lysgaard, Alkjærparken 75, 70 år. + 9. Thorkild Trøiborg, Gyvelvej 6, 60 år. + Krista Kristensen, Herningvej 12, 60 år. + 19. Ole Splidsboel, Tromsøvej 17, 50 år. +. 28. Kristian Høgsberg, Alkjærparken 36,85 år.

Døde: 1. Frede Nordestgaard Rasmussen. + 2. Mary Hvolgaard Mortensen. + 7. Juliane Malgaard Lauridsen. + 10. Anna Bank. + 11. Jens Erik Nielsen. + 15. Ellen Thaysen Bækdal. + Esther Ledgaard Steffensen. + 20. AageThue Nielsen. + 24. Kristian Ramskov Andersen. + 26. Fhv. hotelejer Svend Aage Hansen. + 30. Erna Christensen.

 

JUNI

1. Det var et flot syn med 67 pyntede cykler, da der blev kørt Tour de Pedal for sidste gang i sæsonen. Efter turen blev der trukket lod om to cykler, som Hanne Madsen, No, og Tove Jonassen, Bygvænget 3, vandt. + Ringkjøbing Købstads jubilæumsfond fik de første 40.000 kr. for salg af jubilæumsvin. Der bliver for hver flaske vin lagt 2,50 kr. fra salget og 1,00 kr. fra Vestas til fonden. + Ringkjøbingrosen, der tidligere har været meget populær, er igen dukket op efter at have ligget i dvale i ca. 10 år. Rosen blev fundet i Hans Kjærlunds Planteskole, hvor den har været dyrket i 30 år. 2. Finn Loklindt Jensen har fået bestilling på 200 sølvmedaljer med jubilæumsmotivet »En Ringkøbingpige«. + Overassistent ved Ringkjøbing Statsamt, Karen Grinderslev Kirk, var i audiens hos dronning Margrethe. Hun takkede for fortjenstmedaljen i sølv. + Junior Chamber har i år vundet talekonkurrencen, men også det landsdækkende virksomhedsspil. + Der er nu fremsat 9 forslag til Bevaringsprisen 1991 for bygninger i Ringkøbing Kommune. 3. Skovdøden med rødgraner, der bliver røde i toppen, inden de går ud, mærkes også i Velling Plantage. Man måtte i det forløbne år mere end fordoble skovningen af træ. + Vægterne er skuffet over byens handlende og erhvervsdrivende, der i så ringe grad har bakket dem op. Man beder nu om hjælp fra private, der vil være med til at gøre byen mere attraktiv både for beboere og turister. + Cirkus Benneweis er i byen til glæde for både store og små. Sprechstallmeister Nelly Jane annoncerede numrene med de dygtige artister og klovner. Dette gør hun med sædvanlig elegance. 4. Overlæge Fuglsang på Ringkjøbing Sygehus har umådelig travlt. Han håber snart at få en ny kirurg, så ventetiden på operationer bliver mindre. 6. Driftsleder Tvistholm ved vandværket meddeler med glæde, at beboerne er blevet bedre til at spare på vand. + Ruth Hansen, Søndergade 16, er udpeget som årets cyklist i Ringkjøbing. 9. Cykelløbet Fjorden rundt blev en mægtig succes trods varmen. 745 deltagere tog turen rundt om Fjorden. + Ridestævne i Ringkjøbing. I pinseweekenden blev der afviklet distriktsstævne for heste, og i den kommende week-end er det ponyrytterne, der skal til stævne i Ringkjøbing. Der var 200 fremmede heste meldt til stævnerne. + Benny Andersen og Mogens Just vandt europamesterskabet for Starbåde. Det gør dem til medaljefavoritter ved sommerens OL i Barcelona. + For sjette gang fik Kommunen overrakt 3 blå flag for strandrensning. 10. Ved Historisk Samfunds sommermøde fortæller museumsinspektør Aarup om dykkerarbejdet ved det forliste skib Sct. George. + Den ny forstander for Ringkjøbing Handelsskole blev blandt 14 ansøgere den 48-årige Jens Rasmussen, der i øjeblikket er inspektør på Holstebro Handelsskole. 11. Nordsøværftet har udsigt til en gigantordre til Elite Shipping, København. Hermed fastslås, at værftet er et af de mest succesfulde i landet. + Røde Kors i Ringkjøbing åbner en genbrugsbutik i byen. Den skal ligge i Nygade, hvor der nu er forretning med rideudstyr. 13. Alle sejl er sat til når Rindum Amatørerne inbyder til sommerspil i Alkjær Lukke. + »Sørgeår« er titlen på en digtsamling som Karen M. Christensen, enke efter afdøde miljøminister Chr. Christensen, netop har udgivet. + Et flertal af byrådets økonomiudvalg indstiller, at der ydes underskudsdækning til Stauning Lufthavn på 600.000 kr. årligt. + Inga Børgesen har købt en »væltepeter«, der skal være blikfang udenfor Børgesens cykelforretning. + Havnefesten er startet med så mange aktiviteter, at det ikke kan overses, bl.a. havde havnefesten og Dahlgaards Tivoli inviteret børnehaverne til fest på Ringkjøbing Havn med pølser, sodavand og kage. 400 børn deltog med alt betalt. + 15. Mandag morgen kunne de første studenter glæde sig over den nye hue fra områdets gymnasier. Den første student var en ung mand fra Kloster, Erik Jensen, der fik æren af flaghejsningen. + Der er tegn på, at miljøet i den forurenede Ringkjøbing Fjord er ved at blive bedre. Men der er lang vej endnu, før der sker en afgørende forbedring. + Strandingsmuseet St George er blevet Vestjyllands store museumssucces. 17.000 gæster besøgte museet de første to måneder. 16. Havnefesten 1992 blev atter en stor succes for Roklubben - også økonomisk. + Rideklubben havde kun 4 ponyekvipager med til distriktsstævnet, som klubben afviklede i Vestjysk Ridecenter på Vesttarpvej i weekenden. + Der var alt mellem himmel og jord til Ringkjøbinggardens loppemarked, men der blev ikke udsolgt, så det usolgte bliver til endnu et loppemarked i september. + Børnemarkedet på Torvet havde 50 små stadeholdere, og der blev solgt en hel del. 17. Der tales nu om en naturkatastrofe i landbrugskredse efter 5 ugers tørke. Vandingsanlæggene kommer til kort overfor den bagende sol og blæst. + Det kristne Gymnasium har taget den gamle tradition op, hvor de nybagte studenter kører den første tur i hestevogn med vognen flot pyntet. + Anette Agger blev den første handelsstudent fra Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium. + Skoleinspektør Sven Beiter minder dimittender om at reklamere for deres lille, smukke by, der har 550 års jubilæum til næste år. 19. Der er totalt forbud mod afbrænding i naturen. Sct. Hansbål bliver således en saga, hvis der ikke kommer regn. + Der skal bygges om på Handelsskolen og anskaffes nyt edb-udstyr, så det er ikke alle, der kan se frem til en lang sommerferie. + Efter den nye byplan skal både detailhandelens forhold og trafikforholdene i den indre by være undersøgt inden efteråret. + Jordbærmarkerne bugner af dejlige røde bær. Sæsonen er kort og hektisk. 20. Knud Hammer Sørensen siger, at affaldsordningen ikke er et spørgsmål om borgernes penge, men om at begrænse affaldsmængderne. 22. Lørdag formiddag blev alle 600 billetter til Fjordfrokosten solgt på 35 minutter. Efter det strygende billetsalg var der sommerjazz på Torvet. + Rindum Amatørernes opførelse af Annie Get Your Gun blev set af ca. 1300 tilskuere. + Tage Carlsen, der er formand for Firmaidrætten, gør i denne uge gengæld for den gæstfrihed, han mødte sidste år, hvor han var i Lithauen. I en uge viser han balterne rundt her i Danmark for at vise dem, hvordan dansk idrætsliv er bygget op og fungerer i praksis. 23. Bølger af EM-jubel over hele landet. Næsten hele landet var på gaderne for med jubel at fejre dansk semifmalesejr over Holland i Gøteborg. + Da Turistforeningen tog fat på sin jubilæumsuge på Torvet var hædersgæsten julemanden med hvidt skæg og en stor gavesæk. Formanden for Turistforeningen, arkitekt Hans Råbjerg, bød julemanden velkommen, og han blev tilbudt logi på Hotel Ringkjøbing, så foruden gavesæk havde han rejsekuffert med. Børnene fulgte troligt julemanden, hvor han gik og stod. Produktionsskolen havde gjort klar til slåning af jubilæumsmønten. Det blev imidlertid ikke til noget, da der skal et ildsted til hjælp, men dette var også ramt af afbrændingsforbudet 24. Socialudvalgsformand Hanne Korsholm meddeler, at der ikke er stigning i bistandsklienter. + Sommerland West havde 1000 gæster til Set. Hans uden bål. Rundt langs fjorden venter bål på at blive brændt af. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre på grund af forbudet mod åben ild i den meget tørre natur. 25. Alkærhavens Børnehave får bevilget 154.000 kr. til udskiftning af vinduer og døre. + Ernst Hansen-samlingen er åbnet for sommeren i en ny opsætning. Det er stadig i lokalerne over Café Victoria, Torvet. Alle kan om eftermiddagen studere den anerkendte Ringkjøbingkunstner og de mangfoldige sider af hans talent. 27. Amtsrådet har vedtaget at indstifte en handicappris på 5000 kr. uddelt en gang om året. Prisen er at betragte som en hæderspris. 29. Lørdag afsluttede Turistforeningen en varm og lang uge med fødselsdagsaktiviteter. Festen blev et orgie i rødt og hvidt. Bagefter slappede man af med røget ørred og en fadøl. + Tage Carlsen fra Dansk Firma Idrætsforbund havde en god tur landet rundt med de baltiske gæster. De var meget overraskede over al den frivillige arbejdskraft, der bliver lagt i Dansk Idræt. Afslutningen var en bowlingturnering i ROFI-Centret. + Postvæsenet deltog også i EM-triumfen, hvor Danmark vandt europamesterskabet. Da posten blev delt rundt lørdag, var både biler og cykler smykket med Dannebrog. + Ringkjøbing Tennisklub har startet den nye, store seniortennisturnering Ariel Open. 30. Efter to måneders tørke er private skovejere begyndt at lukke deres skovarealer for offentligheden. Trods brandfaren er der fortsat adgang til de fleste skove. Man synes det er bedre at have folk i skoven, da en brand så hurtigere opdages. + Cleo Skov har på Glostrup Sygehus afleveret Inner Wheels indsamling til forskning om knogleskørhed. Beløbet var kr. 202,215,09.

Bryllup: 6. Lise Malgaard Lauridsen og Peder Tang Albertsen.

Sølvbryllup: 3. Søren Chr. Sørensen og hustru Ellen, Brogaardsvænget 53. + 24. Anders Isen og hustru Kirsten, Heboltoft 94.

Fødselsdag: 11. Anna Pedersen, Rindum Plejehjem. 90 år. + 16. Karna Kristensen, Skolevænget 3,50 år. + 28. Stinne Andersen, Dommerhaven 6,70 år. + 29. Birgit Biltoft, Kløvervænget 15, 50 år.

Døde: 2. Hans Erik Bertelsen. + 3. Rikke Løager Thomsen. + 9. Christine Hansen. + 13. Gudrun M. Henriksen. + 14. Astrid Balleby. + 14. Niels Evald Ebsen. + 25. Kirstine Højland.

 

JULI

1. Allan Jørgensen fra Ringkjøbing Sejlklub deltog i week-enden i de danske mesterskaber for juniorer i Europajoller i Vallensbæk. Vejret drillede med svag og springende vind. Der var 75 deltagere, og Allan Jørgensen blev nr. 31. 2. De blå Spejdere fra Ringkjøbinggruppen tager til Stoholm for at være med til divisionslejren med ca. 300 deltagere. Heraf 20 fra Bergen i Norge. Efter lejren er de ingkjøbingspejdernes gæster en uges tid. 3. To ægtepar har modtaget Bevaringsprisen 1991. Det er Gunnar og Else Rasmussen samt Gunnar og Valborg Kirkegaard, Hover. 4. En gammel ringkjøbingdreng, udgiveren og redaktøren af det dansksprogede blad »Bien« i USA, Dalby Andersen, er i Solvang blevet udnævnt til borgmester for en dag. Grunden er en anerkendelse af Dalby Andersens mangeårige arbejde for danskhedens sag i USA. + Sommerferien kan være lang for mange børn. På Rindum Kjærgaard er der oprettet en sommerskole med ture til hav, fjord og skov. 6. Ringkjøbing Museum arrangerer hver uge i sommerferien en række ture til byens og egnens seværdigheder. De fleste er dansk- og tysksprogede, så ikke blot egnens befolkning, men også de mange turister, kan få glæde af at tage med. + Englandsfarernes bogmarked plejer at tiltrække samlere i massevis. Skoleinspektør Sven Beiter regner også med, at de kommer i år. Der er så mange bøger, at det største problem bliver at få plads til dem alle i Ringkjøbigs gågade. 9. Ringkjøbing Campingplads ved Vellingvej har rekordsæson. Surferne har gode muligheder lige nedenfor pladsen. + Ringkjøbing Surf- og Skiklub har fået mange nye medlemmer, siden foreningen fik eget klubhus ved Sorte Bakker. I øjeblikket ligger arbejdet med huset stille, da alle skal på vandet, men til efteråret går det løs igen med håndværkere. Klubben er blevet optaget i sejlunionen, så nu er der mulighed for at arrangere stævner. 11. En stork har taget bolig i en rede ved Hotel Fjordgården. 13. Ungdomsskolens Grønlandshold er kommet vel til Sisimiut. Herfra skriver de hjem om de dejlige ture i fjeldet, og hvad de ellers oplever. 14. Englandsfarernes bogmarked i Gågaden gav 44.000 kr. i overskud. 15. Efter 7 år på Det kristne Gymnasium skal Lea Kjeldsen til Polen som lærer og organisere kristent skolearbejde. Hun skal formentlig blive der i 3 år. + Rotarys regionschef for det næste år er Jørgen Hansen, der er valgt til præsident for klubåret 1992/93. 16. Veteranrallyet Ringkjøbingløbet får i år besøg af 10 engelske biler. Sidste år søgte en engelsk bilentusiast oplysning på Turistkontoret. Der blev han så vel informeret, at han bestemte sig for at komme igen. 25 englændere med 10 veteranbiler kommer sikkert igen til næste år og deltager i Ringkjøbingløbet, der fejrer 25 års jubilæum samtidig med Ringkjøbings købstadsjubilæum. 18. De franske folkedansere faldt totalt for ringkjøbingpigernes tøj med de høje, sorte hatte med kniplinger. 22. En 5-dages antikmesse indledes i Vesterhavshallen. Samtidig holdes der antikmarked på Torvet i Ringkjøbing. + Fhv. turistchef E. F. Schiøtt er død efter pludselig opstået sygdom. Han blev 72 år. + Skakstortalentet Kasper Hansen, Ringkjøbing, skal de næste 3 uger deltage i turneringer både i syd og nord. I syd i Schweiz og i nord i en lille by Laax. Han er Dansk Skakunions gæst med både kost og logi på turen. 23. Salget af Fjordfesthefter går så livligt, at man nu trykker andet oplag. + Rudolf Knudsen meddeler, at Ringkjøbing Sygehus ikke belastes mere i år end tidligere af turister. + Interessen for Antikmessen er usvækket. Ved middagstid var der trængsel i Vesterhavshallen, hvor den holdes. Messens eneste lokale udstiller, Kjær Hansen, udstiller fajance. På messens første dag har der været 16-1700 gæster, dvs. 15-20% flere end sidste år. 27. Ringkjøbinggardens sommertur sydpå gik til Holland, Belgien og Tyskland. Der startedes i bus og efter en lang nats køretur var man fremme ved Oldenborg i Belgien, hvor gården blev indkvarteret i en katolsk pigeskole. Det blev dog ikke et langt hvil. Allerede lørdag aften blev der givet koncert og søndag gik det løs i de næste to byer. 29. Efter industriferien er der hængt en ny kunstudstilling op i kantinen på Nordsøværftet Det er værker af kunstmaleren Poul Johansen, Ikast. + Kommunen har kun anmeldt een sommerhusejer til politiet for overtrædelse af sommerhuslovens udlejningsbestemmelser. + Ringkjøbing-Holmslands voksenundervisning er klar til skoleåret 1992/93. Postvæsenet omdeler den nye brochure. + Hotel Fjordgårdens køkkenchef Flemming Rasmussen er gået i træning med at forberede sig til at være med på det danske kokkelandshold ved OL i Tyskland. 30. Fjordfesten åbner på Torvet. Hele dagen skifter det med festlige aktiviteter bl.a. motorløb på festpladsen og musik. + 35 af Ringkjøbingegnens Folkedansere deltog i week-enden i en international folkedanserfestival i Kiel. Pigernes høje hatte vakte som sædvanlig berettiget opsigt. + Humøret er fortsat fint, og helbredet godt, rapporterer Jørgen Hansen fra Gardens sommertur. Mandag var gården i Westende, hvor de blev beværtet med en 4-retters middag for at spille om aftenen. + Den 11-årige Anette Christiansen, Baneledet 38, havde en dejlig, hvid hest ved indhegningen ved ejendommen Herningvej 90. Den forsvandt til stor sorg, og blev efterlyst med alle midler. Næste dag dukkede hesten op i en fold på Vellingvej, og glæden var så stor som sorgen tidligere havde været. 31. I dag står i Fjordfestens tegn med Lykkehjul, gratis fællesspisning, underholdning for børn og voksne samt rockbal i det store telt.

Jubilæum: 1. Mogens Rud Hansen, Kirkebakken 14, 25 år i Ringkjøbing Landbobank. + Filialdirektør Poul Erik Hvorslev, 25 år i Jyske Bank.

Bryllup: 25. Rikke Stavnsbjerg og Brian Johansen. + Tina Friis Sørensen og Christian Andersen. + Anette Beck og Finn Bøgh Jørgensen.

Sølvbryllup: 8. Arne Damgaard og hustru Edith, Gyvelvej 5. + 15. Jørgen Rust Nielsen og hustru Tove, Finlandsgade 31.

Fødselsdag: 2. Synøve Nielsen, Brogårdsvænget 28, 50 år. + 3. Viggo Hvistendahl, Brogårdsvænget 57, 50 år. + 4. Inga Engholm, Strandvænget 1, 60 år. + 5. Irma Nielsen, V. Strandsbjerg 54, 50 år. + 10. Jens Christian Sørensen, Anemonevej 11, 50 år. + 14. Aage Jørgensen, Plejehjemmet, 70 år. + 15. Elin Lauridsen, Markledet 14, 60 år. + 22. Jenny Lauridsen, Aldershvilevej 6, 95 år.

Døde: 4. Niels Oluf Møller Jensen. + 11. Mariane Søe. + 22. Ane Marie Tang Jensen. + 22. Wivi Jensen (Sømand). + Maren Fauerby. + 24. Else M. Andersen. + Thorvald Kjeldstrup. + 27. Jens Sivertsen, Herning.

 

AUGUST

1. Trods byfester i Ringkjøbing og Bork havn havde politiet en forholdsvis rolig nat uden alvorlige episoder. + Selv om der står en enkelt seng ledig på Ringkjøbing Sygehus, kan syge og sårede flygtninge fra Bosnien ikke indkvarteres, meddeler formanden for sygehusudvalget Rudolf Knudsen. + Fem vestjydske kvinder udstiller i de næste 14 dage oliemalerier i Rådhushallen. + Lotte Kaalund, indehaveren af parfumeri Miss Q, har købt ejendommen Nygade 19 med 5 lejligheder og 3 butikker. 3. Nu er Fjordfesten endt, og afstemningen om den flotteste vogn viste, at blikkenslager Per Green Andersen vandt førstepræmien for sin kopi af bybrønden. Andenpræmie tilfaldt tømrermester Kaj Møller. 4. »Liv i Ringkjøbing«-revyen var i høj grad medvirkende til, at Fjordfesten blev en succes. 800 så den søndag aften. Jette Laumann og Eva Bay-Jørgensen var ophavs»mænd« til revyen. + Englandsfarerne har udvidet deres forretningsområde til indsamling af flere småting, herunder aluminium, der kan genbruges. + Ringkjøbinggarden er vendt hjem fra deres sommertur. Turens 6. dag sluttede med en stor diskoteksfest hos værterne i Delft. Blandt det uventede var, at gården gav en koncert for prinsesse Benedikte i Berleburg. + Frisør Charlotte Jørgensen har overtaget Salon Pia fra Pia Sikjær. Nu klippes der atter på fuld kraft i gågadesalonen, hvis navn er Salon Saksen. + Den tredie i rækken af sommerkoncerter i Ringkjøbing Kirke har Martin Schuster fra Århus med solotrompet og organisten Ulrik Spang-Hansen fra Assens ved orglet. 5. Handelsskolen startede i dag et nyt skoleår og samtidig præsenteredes den nye forstander Jens Rasmussen. + Fjordfesten i år var jubilæum for Dalgaards Tivoli, der 25 gange har været med til Fjordfest. 10. Efter saneringen af De Bergske Blade ApS har 4 blade overlevet. Det er Holstebro, Viborg, Thisted og Ringkjøbing Amts Dagblad. Bladet her er et af selskabets gode aktiver. + Trods sagsanlæg fra Klaus Riskær Pedersen er De Berske Blades bestyrelse ikke i tvivl om, at finansmanden er definitivt ude af billedet. 11. Ringkjøbing Gymnasium får i år 5. nye l.g. klasser, så skolen er fuldt optaget. + Socialdemokratiets folketingsgruppe holder hver sommer et stort møde. Dette er i år henlagt til Hotel Fjordgården, hvor hele partitoppen deltager. + Fem malerpiger, der ellers udstiller hver for sig, er gået sammen om en udstilling i Rådhushallen. Selv om deres værker er meget forskellige, er der dog ro og helhed i udstillingen. Pigerne er Kirsten Sandsager, Ringkjøbing, Tove Hoppe, Ulfborg, Else Husted Kjær, Vemb samt Anne Bovbjerg og Jonna Sejg fra Dybe. 12. Det kristne Gymnasium har nu endelig fået de sidste tilladelser til halbyggeriet. Man regner med at komme i gang med byggeriet til november. Hallen skal primært benyttes til idræt i skoletiden. + Ungdomsskolen, som gennem de sidste 10 år har ønsket at opføre en musical, kan nu få sit ønske opfyldt. Der er nu besætning til at opføre »Skatteøen« med Sebastians musik. + Sjov Lørdag for unge fra 10 til 25 år afholdes den sidste lørdag i hver måned. Det foregår i ROFI-Centret. Det specielle er, at det foregår om aftenen. 13. Sejlklubben indbyder til 80 års fødselsdag, som gennemføres med kapsejlads og åbent hus i det nye klubhus. Højdepunktet bliver sikkert besøg af OL-sejlerne Benny Andersen og Mogens Just, der kommer med deres starbåd, som de sejlede med i Barcelona. Den bliver lagt op på det grønne areal, og alle interesserede kan få en passiar med dem. 14. Ringkjøbinggarden mangler elever til at betjene fløjter og slagtøj. + Ringkjøbing Røgeri, Ved Fjorden 2A, er solgt til det færøske firma Posje A/S Sørvagi. + Aktivitetscentret i Grønnegade har haft en fin start. Aktivitetskonsulent Tine Gerling Thomsen afløser Martine Dejgaard i omsorgsarbejdet. 15. Fire frivillige hos CF i Ringkjøbing brugte en del af deres sommerferie i en lejr for stråleramte børn fra Tjernobyl. En af de fire blev så optaget af sagen, at han har meldt sig til hjælpearbejdet i det tidligere Jugoslavien. + Skakspilleren Kasper Hansen fra Ringkjøbing kan nu smykke sig med et nordisk mesterskab. 17. Sundhedsstyrelsen har sagt god for, at den betjening, patienterne får, når det gælder narkose på sygehusene i Tarm, Lemvig og Ringkjøbing, er fuld forsvarlig. + Fjordvang Ungdomsskole starter det nye år med 75 elever, meddeler forstander Jens C. Jensen. + Stauning Lufthavn beder om 100.000 kr. ekstra til at dække underskud. + KFUM-Spejderne havde en fantastisk jubilæumslejr i Gammelsogn. Der var masser af aktiviteter, men højdepunktet var nok stegning af en gris på spid. Den skulle blandt mange andre lækre sager bruges til receptionen om søndagen, hvor borgmester Hans M. Jensen overbragte en hilsen. Knud Fuusgaard, Birgit Martinsen, Sonja og Vagn Fomsgaard blev hædret med Den gule Lilje og 50 års stjernen. + Turistforeningen holder sin store sommerkoncert i Alkjær Lukke. Efter traditionen spiller Ringkjøbinggarden, Ringkjøbing Big Band og med gæsteoptræden Musikskolens Harmonikaorkester. Leder af det store orkester var musikskoleinspektør Lars Ole Vestergaard. + DSB markerede, at man nu har kunnet afslutte den store ombygning og modernisering af Ringkjøbing Station. Byggeriet blev standset lige efter starten i efteråret 1990 på grund af en fredningssag. Denne gjaldt Ringkjøbing og 27 andre stationer. Om lørdagen var der fest og stemning fra morgenstunden, hvor der blev serveret kaffe og rundstykker i minibaren. Den daglige leder af stationen, Kaj Ove Hingebjerg, nåede at få genindvielsen med, inden han om få dage starter som stationsleder på Struer Station. + Vejret svigtede totaltved Sejlklubbens Åbent-Hus arrangement. Mogens Grimstrup havde lavet en stor og instruktiv udstilling om klubbens alarmeringsplan og sikkerhed til søs. 18. Landbobankens halvårsregnskab viser fortsat vækst og 15 mill. kr. i overskud. + Missionærparret Lisbeth og Svend Erik Petersen rejser tilbage til deres gerning som lærerpar i Botswana på bibelskolen. Den drives af den evangelisk-lutherske kirke. + Der skal anskaffes EDB-udstyr til skolerne, da der i fremtiden skal være EDB-undervisning i folkeskolen i Ringkøbing Kommune. 19. Botha har solgt sin forretning til den 42-årige Jens Erik Frimor. Ejerskiftet sker 1. september. + Flotte placeringer til unge Ringkjøbingsejlere. De unge Ringkjøbingoptimister klarede sig flot, da de i week-enden deltog i Morsø Cup i Nykøbing Mors. 20. Ringkjøbing Banks halvårsregnskab viser et underskud på 4,7 mill. kr. mod et overskud på 14,4 mill. kr. året før. + Man har inviteret afrikanske gymnasielærere hertil i 10 måneder, hvor de skal virke som gæstelærere på gymnasier, handelsskoler, efterskoler m.m. En del af holdet viste afrikanske danse i Velling. + Kommunen inviterer til Ældrefestival 1992 i ROFI-Centret. Der vil blive mange aktiviteter. Ældre vil f.eks. fortælle om deres hverdag, hvordan det er at bo på plejehjem, lystspil, sketches, seniordans, ældregymnantik, sang og musik. + Handelsskolen har startet kurser for turisterhverv, i første omgang to kurser. 21. Kunstforeningen indbyder alle interesserede til at være med til etablering af et kunst- og kulturcenter i Uldspinderiet på Herningvej. Der vil i september blive en 4-ugers arbejdende udstilling. + Ringkjøbing og Stavanger har indgået dansk-norsk venskabsaftale. + Sorte Louis prøver som noget nyt pladespil på sejlturen. Man håber, at det kan tiltrække flere passagerer. 22. Interessen for at flytte i en moderne ungdomsbolig er stadig stor. For nylig er 16 unge flyttet i egen bolig i et af de 16 nye boliger ved Byskellet i Rindum. + Den nye berider i Ringkjøbing Rideklub hedder Mette Wurtz Hansen, og hendes 8 års dressurhest Cosby er faldet godt til. I dagtimerne tager hun sig bl.a. af den store handicapafdeling, som så benytter den lille hal. 24. Nordsøværftet søsatte og navngav 2 skibe. Om formiddagen blev »Arktis Atlantic« døbt og navngivet. Det var skib nr. 211 i en serie på 12, som bliver bygget til Eliterederiet. Skib nr. 210, der ligger i Hvide Sande og klar til aflevering i løbet af kort tid, kom til at hedde »Arktis Pacific« og blev døbt af Pia Lyng Sie. Samtidig med søsætningen blev der holdt personalefest i den nye stålafdeling. Den musikalske side af festen var også særdeles flot. Først på eftermiddagen sang Birgit Demstrup fra Den jydske Opera, derefter spillede Jessen/Hof Band op til dans. Gulvet var i dagens anledning dækket med strandsand. Rigtig mange mennesker deltog i firmaets store dag. + Kommunen har ansat ny leder af plejehjemmet Aldershvile i stedet for C. F. Fogde. Det bliver den 40-årige Elsebeth Stephansen. Hun kommer fra Ærø Sygehus og tiltræder 1. oktober. Konstitueret leder af Rindum Plejehjem, Gurli Larsen, er blevet fast ansat i stedet for Birgit Worm. 25. Sorte Louis debuterer som udstillingsskib. Det er firmaet Jensen og Lindholm fra Herning, der udstiller kontorartikler. + Den 32-årige Terkel Grum-Schwensen har oprettet et eenmandsfirma på J. C. Christensens Alle. Hans speciale er møbeldesign og produktudvikling. Tegnestuen har navnet Westend. + To dagplejere er gået sammen for at drive en »stordagpleje«. Det er dagplejen i »Spejderhuset« og Annette Knudsens pasningsordning. Nyt er, at der gives dagplejere, der ikke er i familie med hinanden, lov til at passe børn sammen. + Skatteinspektør Børge Andersen har fået tildelt fortjenstmedaljen i sølv. Han har gennem 50 år været skatteinspektør. Borgmester Hans M. Jensen overrakte medaljen. Børge Andersen går dog ikke i hi. Fjernvarmen og forberedelserne til byjubilæet deltager han også i med stor interesse. 26. Poul Nyrup Rasmussen holdt pressemøde på Hotel Fjordgården dagen efter, at den socialdemokratiske folketingsgruppe holdt sit årlige sommermøde. Det drejede sig om at få forligt Auken og Nyrup Rasmussen-fløjen i folketingsgruppen. Det lykkedes ved at give efter for flere af Aukens ønsker. + Ringkjøbing Amts Højspændingsforsyning og det kommunale el-værk gør klar til, at Vestkraft fra nytår vil indføre 3-delt betaling således, at strøm skal være dyrest, når der er størst forbrug og billigst, når der er mindst forbrug, for således at udjævne forbruget over døgnets 24 timer. + Afbrændingsforbudet er hævet, og kommunen vil gerne have afbrændt det kvas, der ligger til afbrænding rundt om. Afbrændingen sker i samråd med Brandmyndigheden. 27. Boligforeningen vil nu begynde »at tænke grønt«. Det er en ordning med at bortskaffe organisk husholdningsaffald. Der vil blive opstillet containere ved de 3 største afdelinger Kronager, Damtoften og Skolevænget. Kommunen bakker planen op, fastslår miljøudvalgsformand Knud Hammer Sørensen. Projektet her passer fint sammen med genbrugsordningen. Kommunen har besluttet at ansætte kompostvejleder Annette Thomsen året ud, da man har været særdeles godt tilfreds med hendes arbejde med kompostordningen. Hvis planen vedtages, gøres hendes stilling permanent. + Søndag aften slutter vægterne sæsonen. Alle vægterne med lamper og morgenstjerne viser sig for første gang i de nye uniformer. De deler sig i to grupper på hver side af Torvet og synger 9-verset. 28. Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn har afholdt den traditionsrige Fugleskydning. Brødrene mødes om morgenen på Hotel Ringkjøbing, og med Fugleskydningsorkestret i spidsen er der afgang til sidste års fuglekonge John Lauridsen, der bor på Kronager. Traditionen tro byder han på morgenkaffe med rundstykker og en lille forfriskning. Derefter er der - stadig med orkestret i spidsen - march tilbage til Hotel Ringkjøbing, hvor den afgående fuglekonge som sin sidste embedshandling afgiver det første skud. Efter skydningen er der spisning på hotellet med uddeling af præmier og kåring af fuglekongen 1992, der blev chauffør Jens Noe Jensen, Damtoften. + Ringkjøbing Kunstforenings arbejdende udstilling på Uldspinderiet har et indslag for børn med engle, trolde og nisser. Der bliver malerskole, og børnene må så selv digte et eventyr. Lederen af malerskolen er Gurli Hennebcrg. + Kysten ved fjorden skal sikres for 120.000 kr. Der skal anlægges en stenhøfde mellem Egevej og Hasselvej, hvor der slides mest på kysten. Desuden skal der udlægges sten, så faskinerne ved Poppelvej, Hvashøj og Bavnshøj sikres. Arbejdet påbegyndes, så snart byrådet bevilger penge. + Ungdomsskolen har fået så mange tilmeldinger til undervisning, at mange hold er overtegnet, det gælder f.eks. brandslukning. 29. Jehovas Vidners medlemmer har i lyntempo bygget en rigssal med plads til 96 personer. Det er den 33. rigssal, der er bygget på denne måde. Den første blev bygget for 6 år siden i Brønderslev. Prisen er 1,2 mill. kr. + Byrådet holdt afskedsreception for skoledirektør Ejvind Madsen, den mangeårige leder af det kommunale skolevæsen. Der var mange mennesker, mange taler og masser af gaver. Noget af det, der gjorde størst indtryk, var børnenes gave, et kor af børn fra alle kommunale skoler, der sang til ære for den afholdte skoledirektør. Han går på pension 1. september. 31. Ringkjøbing-Garden og Medborgerhuset er gået i samarbejde i forbindelse med Gardens efterårsloppemarked den 5. september. + Ringkjøbing Amtskommune havde lørdag arrangeret ældrefestival i ROFI-Centret. Læge Poul Bak ledede festen, der havde 2000 deltagere. 2 orkestre, der var fremmede for hinanden inden festivalen, gik sammen og spillede op til dans.

Jubilæum: 1. Afdelingsleder Ole H. Andersen, Markledet, 25 år i Politiets tjeneste. + 6. 25 år ved Ringkjøbing skole: Lene Nielsen, Elisabeth Kjær, Emmy Østergaard og Kirsten Lauridsen.

Bryllup: 1. Doris Gadegaard Eriksen og Poul Erik B. Larsen, Ringkjøbing. + Birgit H. Nielsen og Allan Rasmussen, GI. Sogn. + 22. Birgit Christensen og Hans Ole Hansen, Tim. + 29. Silke Nissen og Ole S. Andersen, begge Ringkjøbing. + 29. Anette K. Nielsen og Søren B. Hebroe, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 19. Jens P. Fuglsang Petersen og hustru Marie, Kastaniavej 3, Ringkjøbing. + 26. Niels Kr. Graversen og hustru Tove, Finlandsgade 36, Ringkjøbing.

Guldbryllup: 9. Asger Serup og hustru Marie, Musvitvej 18.

Fødselsdag: 22. Aage Jensen, Damtoften37. 65 år.

Døde: 4. Herlig Bendixen. + 9. Axel Berg. + 11. Hardy Mose Jensen.

 

SEPTEMBER

1. Højttalerfabrikken Lydig, der ejes af den amerikanske Harman-koncern, havde i dag spændende besøg. Da aflagde koncernens grundlægger, dr. Sydney Harman, for første gang besøg i Ringkjøbing. Han var godt tilfreds med sin danske fabrik. På de år, virksomheden har været på amerikanske hænder, har den 4-doblet omsætningen og 3-doblet beskæftigelsen. Han pegede på, at det ikke mindst er produktionen fra Lydig, der har ført til, at det tyske marked er det hurtigst ekspanderende for koncernen i Europa. Han spåede »en sund fremtid« ikke mindst for 1993, når det indre marked bliver en realitet. + Landbobanken er gået i samarbejde med Østifterne Forsikring Jylland A/S. Det drejer sig om salg af forsikringer. + Skoledirektør Bøgners legat er uddelt til to elever fra Ringkjøbing skoles ældste klasse, der udover at være dygtige også skal have interesse for idræt. Bo Orloff Christensen og Karina Ebsen fra 10. klasse fik legatet i år. + Kunstforeningen rykker ind på Uldspinderiet med kost og spand og arbejdskraft fra Forsvarsbrødrene. Der skal gøres rent til 4 ugers arrangementet »Ulden kartes - kunst i arbejde«. 2. Ringkjøbing Roklub arranger »Fjordens Gyldne Helt«, der er langdistancekaproning på Vonå og Stadil Fjord, med 60 både tilmeldt. Roningen starter klokken 11, og den sidste båd ventes i mål ved 16-tiden. + Børnehaven Damtoften fejrede 25-års jubilæum. Formiddagen er børnenes. I stedet for madpakker fik de pølser og is, og der var en gave til hvert barn. Om eftermiddagen var der åbent hus, hvor forældrene samledes. 5. Produktionsskolen har fået en stor ordre på juletræsfødder. Det er Skipper, lederen af Metallinjen, der har opfundet modellen. Dengang var der ingen interesse for den, så da han flyttede til Produktionsskolen, tog han modellen med sig. Det er nu lykkedes at finde aftagere, ikke bare småforretninger, men også stormagasiner og lavprismarkeder som Magasin og Bilka. 7. Politiet var tiljagtkontrol i Stadil Fjord. Beskæmmende meldte de bagefter, at halvdelen af jægerne brød jagtreglerne. 8. Ringkjøbing og Omegns Købmandsforening havde stor forbrugeraften i Vesterhavshallen. 750 kunder kunne foreningen glæde med en billet. Mange flere ville gerne have været med, men alt var udsolgt på rekordtid. Det er fjerde gang, der bliver holdt forbrugeraften, og det sker med tre års mellemrum. + Det årlige skoleidrætsstævne afholdtes i byen. 720 elever fra kommunens skoler har meldt sig til stævnet, der er delt i 2 afdelinger, en for 4.-5. klasse og for 6.-7. klasse. 9. Æblehavens Camping ved Herningvej indbyder til kræmmermarked. + Kommunen og Bevaringsforeningen vil gøre alt for at redde den gamle remise på jernbaneterrænet. Bygningen er tegnet af arkitekt Plesner. 10. Preben Knudsgaard, tidligere underdirektør i Landbobanken, er ansat som direktør i Ringkjøbing Bank. Han får ekspeditionsafdelingen som ansvarsområde. Han tiltræder i forbindelse med, at underdirektør Henry Kamp efter mere end 40 år i banken går på pension. 14. RO Fis hidtil største stævne for firmaidrætsfolk havde samlet 1100 deltagere. Ikke siden 1978 har der været landsstævne i byen, og denne gang var det både fodbold og håndbold. Det var et kæmpearrangement, men alt klappede perfekt. Lørdag aften var der festmiddag i ROFI-Centret for alle deltagere. Søndag blev der startet tidligt, så det hele var afgjort lidt over middag. Alt forløb uden uheld, vejret var fint med en mild brise, så mange overnattede i sovepose i fri luft. 15. Den franske filmklub her i byen - Ciné France - byder i den kommende sæson på en perlerække af franske film. 16. Ringkjøbing får en ny dameklub, »Soroptimisterne«. Klubben holder charterfest den 24. oktober. Soroptimist International er en verdensomspændende, upolitisk serviceorganisation for kvinder i erhverv. Henrik Have har lavet en plakat, som vil blive solgt ved festen. + Englandsfarerne har fået lov til at plukke hyldebær i Laubjergs frugtplantage. Resultatet blev 11 tons! + Ringkjøbing Jægerforbund har afholdt generalforsamling. Den forløb stille og rolig med hundetræningens fremtid som højdepunktet. Medlemstallet blev på 217. Regnskabet viste et overskud på ca. 14.000 kr. 17. Ringkjøbing får for første gang en kvindelig forvaltningschef. På det lukkede byrådsmøde blev det eenstemmigt vedtaget at ansætte Irene Nielsen som ny chef for børne- og kulturområdet. Hun kommer fra en lignende stilling i Søndersø Kommune på Fyn. Stillingen er ny og havde 43 ansøgere. 18. Fredag eftermiddag fejrer Søndagsskolen 110 års fødselsdag på Torvet. Det fejres bl.a. med servering af pandekager. + Borgmester Hans M. Jensen var rimelig godt tilfreds, da han fremlagde kommunens budget 1993 til førstebehandling. + Seks optimistsejlere fra Ringkjøbing Sejlklub trodsede efterårsvejret og tog til sejlerstævne i Gyldendal ved Limfjorden. 19. Musik & Ungdoms Ringkjøbing afdeling har et årligt arrangement, der hedder Åben Mikrofon. Her har man lejlighed til at udføre eller lytte til musik på tværs af alle aldersgrænser. Formanden for foreningen, Mette Strange, beretter ved generalforsamlingen. Statens Musikråd og Ringkjøbing Kommune støtter sagen. 21. CF-leder Leif Roed fylder 60 år. Mens han så fodboldkamp i fjernsynet, blev han kaldt til CF-gården, hvor der havde været »indbrud« på hans kontor. Da han nåede frem, var 60 CF'ere i gang med at arrangere en overraskelsesfest for ham. 22. Man skal aldrig forsømme lidt selvros. Ringkjøbing Civilforsvar var til landsstævne i Aalborg, og der blev de udnævnt til Danmarks bedste. De mødte med et brandhold bestående af 10 personer og 2 redningshold på hver 5 personer. Om lørdagen kunne holdet efter svære konkurrencer kåres som bedste ud af 25 deltagende hold. Om lørdagen var der konkurrence i brand, redning, indkvartering og signal, og man sluttede med fest i 2 haller. Om søndagen var der overrækkelser af præmier. Det vakte en vis opsigt, at brandholdets mascot var en plasticstork. Historien bag denne er, at Hotel Fjordgården havde en storkerede, der var beboet. Et hold blev sendt op for at hente storken ned, og så viste det sig, at den var af plastic. CF'erne fik lov at beholde storken, og den har siden været mascot for brandtjenesten. 23. Autoforhandler Svend Erik Jensen, SE Auto, Birkmosevej 8, har startet et byggearbejde med opførelse af udstillingsbygning på 300 kvadratmeter. + Kommunen vil i et snuptag skaffe 126 nye børnepladser ved at bygge 4 nye børnehuse. Dermed skulle børnepasningsproblemet være ude af verden. 24. Ringkjøbings frivillige donorkorps samles til festligt samvær i ROFI-Centret. Her vil korpsets 40 års jubilæum blive markeret. Røde Kors stod bag oprettelsen af korpset. + Kommunen er nu klar til at tage det næste skridt for at få styr på affaldet. De vandrende containere skal erstattes med lokale genbrugspladser. Udvalget arbejder hurtigt, men endnu er det hele ikke klart. 25. Ti dygtige atletikdrenge fra 7. klassetrin på Alkjærskolen vandt amtsmesterskabet i Herning. 28. Ringkjøbing Frimærke- og Møntklub har bestået i 25 år. + Rosende ord til Kunstforeningen for arrangementet på Uldspinderiet, hvor der er skabt et charmerende sted, hvor man kan hygge sig for små penge til god musik. + De 3 foreninger, der har arrangeret »Sjov Lørdag« i ROFI-Centret, var meget spændte på, hvor mange, der tog imod tilbudet. Det var et alkoholfrit tilbud til de unge mellem 10 og 25 år. Der kom 700, der gratis kunne benytte alle de faciliteter, centret råder over. + Rindumkoret er kommet godt fra start, men der mangler herrestemmer. Første prøveaften var der 30 til at starte den nye sæson. 29. Ringkjøbing Børnefilmklub starter nu sin 3. sæson. Forevisningen bliver delt i 2 dele, een for børnehaveklasser til 3. klasse og een for 4. -7. klasse. 30. Rideklubben har deltaget i et udvidet klubstævne i Spjald. Der blev opnået placeringer for både pony- og hesteryttere. + Kunstforeningen præsenterer i Uldspinderiet Tukak-Teatret med et maskespil. + Et lille erindringsbillede. Engang kostede det penge at cykle til Søndervig. Ved Bagges Dæmning var der opført et meget lille bomhus til Bøndergaard, der skulle opkræve 15 øre af de,, der passerede stien. Et årskort kostede 2 kroner. Arbejdet med cykelstien begyndte i 1920.

Jubilæum: 1. Lærer Anne M. Hansen, Rindum skole. 25 år i folkeskolen.

Bryllup: 2. Birgit Christensen, Ringkjøbing, og Hans Ole Hansen, Tim. + 3. Birgit Hvistendahl Nielsen og Allan Rasmussen, begge Ringkjøbing. + 11. Anne Krogsgaard, Rindum, og Agner Esager, Heager. + 16. Charlotte Bjørg Hansen, Ringkjøbing, og Michael Steen Sørensen, Århus. + 30. Silke Nissen og Ole S. Andersen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 9. Thomas Jensen og hustru Anne Rigmor, Skolevej 36, Ringkjøbing. + 16. Gunnar Tvistholm og hustru Inger Lis, Vesterhede 11, Rindum. + Chr. Hedemark og hustru Johanne, Rindum.

Fødselsdag: 9. Niels Mouridsen, Grønningen 7, 70 år. + 16. Jens Harborg, Herningvej 65,75 år. + Peder Juul Mikkelsen, Kirkebakken 9,50 år. + 17. Marie Pedersen, Aldershvile, 95 år. + 20. Direktør Svend Dybdal, Blomstervænget, 50 år. + 21. CF-leder Leif Roed Rasmussen, Strandvænget 12, 60 år.

Døde: 1. Lars Olsen. + Louis Bredal. + 13. Otto Anders Jørgensen. + 18. Tage Lynggaard. + 21. Albert Christensen. + 24. Signe Refstrup Andersen. + 29. Thorkild Mose.

Til top